Ремонт на обекти на Агенция „Митници”


Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
а) Изпълнение на строителството, доставка и влагане на строителни материали и продукти, извършване на изпитвания и лабораторни изследвания, включващо:
а.1) текущи ремонти на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;
а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации;
а.3) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на работите по буква „а.1“ и „а.2“;
а.4) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
б) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка