18% ръст на приходите отчита Българска фондова борса за полугодието


18% ръст на приходите от дейността до 3,142 млн. лв. отчита Българска фондова борса (БФБ) за първата половина на 2020 г. спрямо същия период на миналата година.

Това става ясно от публикувания финансов отчет на оператора. Нетните приходи от продажби за периодавъзлизат на 900 хил. лв. и са съизмерими с тези за първото полугодие на 2019 г. Финансовите приходи отбелязват ръст от почти 28% и са в размер на 2,242 хил. лв. спрямо същия период на предишната година. Разходите за дейността на Борсата през периода са 1,363 млн. лв., като нарастването им се дължи основно на по-големи плащанияза амортизации, външни услуги,свързани с внедряването на търговскатаплатформа Т7 на Deutsche Börse, лицензии поддръжка, както и за персонал.

„Ръстът на приходите на БФБ в период, който обхваща на практика спиране на икономиката ни, потвърждава, че Борсата е предпочитано място за осигуряване на ликвидност в кризисна ситуация като тази без исторически аналог. Убеден съм, че оттук-насетне БФБ ще се утвърждава и ще е предпочитана за набиране на капитал за развитие и растеж на българските компании. Със сигурност това ще бъде един от основните факторив резултат, на които страната ни ще преминепрезтозитруден период”, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Към края на първото полугодиe на 2020 г., БФБ отчита положителен нетен финансов резултат от 1,779 млн. лв., което представлява ръст от 271 хил. лв. спрямо същия период на миналата година.

Нетната печалба на една акцияна БФБ е 0,27 лв. Реализираният текущ финансов резултат на Борсатасе дължи главно на ръста на финансовите приходи, в които са включени постъпления от лихви и начисления дивидент от дъщерното дружество Българска независима енергийна борса.