Виж 1към1

Това е най-скъпият пентхаус в Америка – искат му космическите $250 милиона

Прочети още

20 % от територията на София е без канализациционна мрежа

мрежа вода

От мащабна реконструкция се нуждае столичната канализационна мрежа. Това показа проучването на Софияплан, в контекста на подготовката за „Програма за София“. Дължината на канализационната мрежа на територията на Столична община е 1758,482 км към декември 2020 г. Тя обаче обслужва около 80% от населението, сочат още данните на предприятието.  

Канализационната система на централната градска част е с ичерпан капацитет. Поради разрастването на града през последните 100 години, отпадъчните води са се увеличили значително. Това води до изчерпване на капацитета и налага извършването на мащабна реконструкция.   

В крайградските територии канализация липсва или не е напълно изградена. 

За дейности по изграждане, доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа е необходим огромен финансов ресурс. Столична община в момента не разполага обаче с такъв.   

Освен това общината попада в район със значителен риск от наводнения. За намаляването на риска от наводнения трябва да се спазват редица мерки. Сред тях са реконструкция и поддържане на корекциите на реките. А също и ремонт и надграждане на диги, създаване на ретензионни водохранилища в заливните терени. 

Важно условие за намаляване на риска от наводнения е и правилното функциониране на канализационната система. В момента тя е смесена. Т.е. поема не само битовите отпадъчни води, но и производствените и дъждовните отпадъчни води. За облекчаване на натоварването ѝ, по време на интензивни дъждове, канализацията прелива в софийските реки. 

Трябва да се изследват възможностите за алтернативно водоснабдяване на територията на Столична община, предлагат от Софияплан.

За подобряване на водния баланс могат да се разгледат вариантите за водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното използване на вода.   

Към декември 2020 г. общата дължина на водоснабдителната система е 3699,00 км. Информацията е по данни на “Софийска вода” АД. Системата обслужва 100% от населението, разпределени между язовиррите „Искър” (около 80%) и „Бели Искър“ (около 20%). Що се отнася до контрола на качеството на питейната вода – рядко се наблюдават отклонения от нормативните изисквания. 

Разпределителната мрежа за питейна вода в СО също се нуждае от мащабна реконструкция или рехабилитация.

Тя е развивана и разширявана едновременно с разрастването на града и значителна част от нея е изградена преди 1999 година. По данни на „Софийска вода“ към 2018 г. почти 50% от мрежата е съставена от стомана и етернит. Тези материали, полагани основно до 80-те години на миналия век, не са достатъчно качествени и имат кратък експлоатационен срок.    

Водопроводната мрежа често се изгражда на парче при реализацията на отделни инвестиционни проекти.

Този проблем е особено явен в неурбанизираните територии. Бързите темпове на строителство на нови сгради води до стихийно разрастване на ВиК системата. Без обаче да се спазва принципът на сключеност на столичната мрежа, възприет при изграждането й. 

Вижте още: