България консумира 4 пъти повече енергия от страните в ЕС


Според доклад на Европейската комисия относно състоянието на Енергийния съюз, публикуван в края на 2017 г., България изостава в сравнение със страните в ЕС по отношение на енергоемкостта. Първичното енергийно потребление в страната е близо 4 пъти по-високо спрямо средното ниво в ЕС, въпреки постигнатото намаление от 39% или 2% на средногодишна база за анализирания период 2000-2015. Макар  в България цените на електроенергия и газ за индустрията да са по-ниските, много от компаниите не могат да превърнат това в конкурентно предимство поради високата енергоемкост.

„Проследяването на функционирането на внедреното оборудване, обслужването му, нанасянето на корекции при необходимост и регистрирането на нови възможности за оптимизиране работата на системите често е ключов момент за постигане на висока енергийна ефективност. Много важно е и поддържката на внедрените системи във времето.“, каза Ирена Младенова, управляващ директор на Резалта България, в интервю за Bloomberg TV.

Енергийните пазари се променят в световен мащаб, повлияни от новите тенденции и технологии. Търсенето на новото „нормално състояние“ се влияе не само от регулациите и екологичните норми, но и от стремежа към ефективност и независимост чрез разпределено производство, което превръща потребителите в консуматори-производители. Технологичното развитие на енергийния сектор позволява енергийноефективните проекти да се осъществяват на пазарен принцип.

Проектите в областта на възобновяемите енергийни източници са на прага на нов възход, вече обвързан с изпълнение, базирано на пазарни модели. Според доклад на Международната агенция за възобновяема енергия от 2017 г. развитието на технологиите допринася за намаляването на цените за производство на възобновяема енергия, нареждайки проектите за водноелектрически и вятърни централи и геотермалните проекти в ценовата категория на проектите, генериращи енергия от изкопаеми горива. Прогнозите са, че 2020 г. ще е повратната точка, след която цената на електричеството от възобновяеми източници ще е падне под тази на електроенергията, произведена от изкопаеми източници.

Според Ирена Младенова, българският бизнес все повече осъзнава добавените ползи от дълготрайните инвестиции в енергийната ефективност. Сред тях са намаляване на разходите, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството на бизнес процесите, продуктите и услугите, спазване на регулаторните изисквания, покриване на стандартите на международните клиенти и не на последно място – подобряване на корпоративната репутация.