Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Архитектите от КАБ във Варна, Добрич, Шумен и Търговище се обединиха в алианс

отляво надясно: Арх. Красимир Пампоров, арх. Валерий Колев, арх. Вичка Колева, арх. Марин Велчев и арх. Атанас Ковачев

текст и снимка: Митко Щерев

Водени от своята отговорност за защита не само интересите на своите членове, но и чрез тяхната дейност – защита на интересите на обществото, като цяло, отчитайки значимостта на качествения продукт, изработван от архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които  се гарант при изграждането и поддържането на устойчива градска среда, базирайки се на установени дефицити в конкурентоспособността и регионалното развитие на общините от Североизточен район на планиране, в контекста на постигане на поставените цели, подписаха настоящото споразумение за сътрудничество, съобщават от там.

От месец март 2020 г. целият свят е поставен в нови, безпрецедентни условия на социално-икономическите и обществени взаимодействия, вероятно явяващи се началото на исторически преход към нова фаза на глобалната икономика, базирана на дигиталните технологии. При тези обстоятелства професионалната дейност на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанисти в Североизточен район на планиране е изправена пред нови предизвикателства и възможности. Те са свързани с взаимодействието й с бизнеса и общинската администрация, заявяват от новия алианс.

Сътрудничеството между четирите регионални колегии е важен инструмент за подпомагане и ускоряване модернизацията на процесите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Изграждането на устойчива градска среда, като двигател за конкурентно развитие и растеж на икономиката в Североизточен район на планиране е основополагащо за постигане на набелязаните стратегически цели за програмния период до 2027 г. Акцентът е върху интегрирания териториален план и оперативните програми за регионално развитие, транспортна свързаност, околна среда, електронно управление. В тези процеси мястото и ролята на законоустановените регионални представителства на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, е съществена, пише в преамбюла на споразумението.

Целта е четирите регионални колегии да насочат общите си усилия за осигуряване на прозрачни и ефективни процеси в изграждането и поддържането на качествена градска среда в населените места от Североизточен район на планиране.

Специфичните цели, които са заложени в договора, са: повишаване качеството на публичните инвестиционни проекти, повишаване конкурентоспособността в инвестиционния процес, поощряване създаването на механизми за въздействие и облекчено административно обслужване от експлоатационните дружества. Взаимно информиране по въпроси, отнасящи се до законосъобразността на инвестиционните инициативи, качеството на инвестиционните проекти и установени нерегламентирани административни практики. Обмен на независими експерти и специалисти и др.

В споразумението пише, че четирите страни – РК-Варна, РК-Добрич, РК-Шумен и РК-Търговище, ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати в следните приоритетни насоки: Провеждане на активна политика и формулиране на съвместни искания по отношение на постигането на поставените специфични цели.

Подобряване на качеството на градската среда в населените места от Североизточен район на планиране; Провеждане на съвместни професионални и творчески мероприятия, които са от значимост за развитието на професията в Североизточен район на планиране.

Страните декларират своята съпричастност в усилията за подобряване на градската среда в населените места от Североизточен район на планиране.  Поемат своята отговорност в процеса на реализиране на конкретните мерки в договорени срокове, и в отчитането на постигнатото на всеки 6 месеца. Декларират, че при възникнали нови обстоятелства ще се информират своевременно и ще се стремят да търсят подходящите варианти за решения.

Споразумение е сключено за срок от две години.

То е подписано от арх. Марин Велчев – председател на РК-Варна към КАБ, арх. Красимир Пампоров – председател на РК-Добрич към КАБ, арх. Валерий Колев – председател на РК-Шумен към КАБ, арх. Вичка Колева – председател на РК-Търговище към КАБ и арх. Атанас Ковачев – председател на Комисията по сътрудничество със сродните браншови организации и медийна политика към КАБ.

 

 

Наближава крайният срок за паспортизацията на сградите

 

Две седмици до края на позлатяването на Варна