Българската стартъп асоциация с отворено писмо до Бойко Борисов с 28 конкретни предложения, касаещи бизнеса


BESCO – българската стартъп асоциация излезе с отворено писмо към Бойко Борисов с 28 конкретни предложения за подобряване на бизнес средата у нас.

Компанията е работодателска организация, в която са се събрали над 500 високотехнологични компании, в които работят над 10 000 души.

В писмото си към министър-председателя те пишат:

В обръщанието си преди няколко дни призовахте бизнеса да Ви подкрепим. Твърдите, че Вие подкрепяте бизнеса, но ние не виждаме реализирани нещата, които са важни за нас като представители на иновативния бизнес. Започнахте преди няколко дни изграждането на суперкомпютър в България, но се опасяваме, че когато е готов няма да има кой да го използва тук оптимално, защото все по-често и висококвалифицираните кадри, и предприемачите търсят начини да напуснат страната. Инфраструктурата е нещо много важно, но тя не би ни помогнала ако ги няма хората.

На Вашето вниманието предлагаме конкретни предложения, как можете реално да подкрепите бизнеса в България и да покажете, че за правителството е приоритет да създаде по-добра среда високотехнологичните компании:

 1. Премахване завинаги на темата за Наредба Н-18

 2. Гаранция, че осигурителният праг няма да бъде повишаван в рамките на това правителство

 3. Създаване на дружество за стартъпи и иновативни компании в България (изменение на Търговския закон)

 4. Реформа в пенсионно-осигурителната система, чрез която пенсионните фондове да могат подобно на европейските да инвестират в т.нар. VC фондове (алтернативни инвестиционни фондове, АИФ)

 • Разрешаване на пенсионните фондове да инвестират в регистрирани алтернативни инвестиционни фондове, а не само в лицензирани
 • Разрешаване на пенсионните фондове да заявяват предварително пари, които да заделят от портфейла си за инвестиране поетапно в АИФ на по-късен етап, без да е необходимо да влагат цялата сума на инвестицията наведнъж
 • Вдигане на прага, който пенсионните фондове могат да инвестират в АИФ, от 1% на 5%.
 1. Въвеждане на Стартъп виза за България

 2. Подобряване на Синята карта

 • Съкращаване на срока за получаване на Синя карта на ЕС на висококвалифициран гражданин на трета страна до максимум 8 седмици (считано от подаване на първоначално заявление – до получаване на самото разрешение).
 • Отпадане на нуждата от представяне на „частни“ документи, т. е. такива, които не са издадени от официален орган на власт, снабдени единствено със съответната заверка (от нотариус, с апостил и т.н.) и легализация.
 • Отпадане на необходимост от издаване на виза „Д“ за граждани на трети страни, получили достъп до пазара на труда за целите на издаване на Синя карта на ЕС, които имат право на безвизов престой в Република България и осъществяване на процедура единствено пред Дирекция „Миграция“.

  Отпадане на: „обосновка“ от работодателя, в условията на доказан недостиг на висококвалифицирани кадри; „доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт“; изискването за предоставяна на доказателства за осигурено жилище за период от 6 месеца/1 година

 • Въвеждане на единна процедура за издаване на Синя карта на ЕС и паралелно обработване от всички компетентни органи, завършваща с едновременно издаване на Решение на Агенция по заетостта, Виза „Д“ (ако е необходима) и Синя карта на ЕС.
 • Създаване на механизъм за регистрационен режим за издаване на Синя карта на ЕС (заместващ даваното от Агенция по заетостта разрешение за достъп до пазара на труда) в случаи на кандидатстване от предварително сертифицирани работодатели.
 • Предоставяне на възможност за работа в друг офис на работодателя, както и за командироване в страната и чужбина (при спазване на съответните миграционни политика на страната, в която е командировано лицето) и повишение (посредством промяна на длъжността) на лица, получили Синя карта на ЕС.
 • Ясно разграничение на правото за промяна на работодател и възможността за оставане без работа, съответни търсенето на такова, за първите и вторите две години от общата четиригодишна продължителност на Синята карта на ЕС.
 • Възможност за чуждестранни студенти, завършили висше образование в България, да кандидатства за Синя карта на ЕС и да получат същата, без да се налага да прекъсват пребиваването си и без да кандидатстват за виза „Д“ и да напускат страната.

  Възможност за провеждане на процедура за събиране на семейство на притежателите на Синя карта на ЕС паралелно с процеса на издаване на последната.

 • Въвеждане на единна електронна система (портал) за работодатели, която да се ползва от всички ведомства, които участват в процеса по издаване на Синя карта на ЕС (АЗ/МВнР/МВР/ДАНС), интегрирана със съответните релевантни системи, като визов контрол и т.н. С това ще бъде избегнато дублирането на едни и същи документи (до степен пълното им припокриване при подаване на съответните заявления пред българско посолство/консулство – за издаване на виза „Д“ и последващото кандидатстване пред Дирекция „Миграция“ към МВР – за издаване на разрешението за пребиваване), изисквани от кандидата/работодателя; извършване на служебни проверки за наличие или липса на обстоятелства; улеснение при даването на съвместни становища; ускоряване на процеса по съгласуване; създаване на възможност за проследимост на процеса от съответните заявители и т.н. Обработката на информация следва да бъде извършвана единствено посредством тази система, без изпращане на хартия на документи, уведомления, известия, съгласувателни процедури и т.н. между различните органи. Системата би позволила и инициирането на процедурата по кандидатстване по електронен път, с възможност за изпращане на електронни документи (като по възможност отпадне и изискването за прилагане на хартиени такива, а ако няма възможност за отпадане, то алтернативно документите да бъдат предоставяни на етап проверка за съответствие електронно, а на хартиен носител да бъдат предоставени при получаване на съответното разрешение). Разработването внедряването и пускането в експлоатация на подобна система напълно кореспондира и със Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.
 1. Изграждане на финансовата инфраструктура на Българска фондова борса (БФБ) и създаване на свързаност на българския капиталов пазар в европейския

 2. Създаване на възможност на българските компании да набират облекчено капитал в рамките на европейските разпоредби

 3. Приемане на Закон за личния фалит

 • По-бърза ликвидация на фирми
 1. Повече​ шансове за провал на предприемачите (темата за несъстоятелността)

 2. Дистанционна работа

Тук заедно и с други работодателски организации имаме предложения как да се изменят текстовете в Кодекса на труда, но целта е да се регламентира работата от дома, т. нар. home office. Коронавирусът извади наяве нуждата хората да могат гъвкаво и лесно да работят от вкъщи. В 21 в. това ще бъде явна практика и всяка компания, чийто бизнес го позволява, ще дава тази възможност на своите служители. Нужни са спешни промени в Кодекса на труда, които да регламентират този вид работа.

 1. Трудовата медицина да се реформира

 2. Дигитално вписване на акции

 3. Двойно данъчно облагане

 4. Механизъм за насърчаване на т. нар. „Ангелски инвестиции”

От компанията са на мнение, че така ще бъдат постигнати три важни неща:

 • Ще осигурим повече пари за високо иновативните компании в България
 • Ще задържим повече български компании в България
 • Ще привлечем повече компании от региона в България, както и техните инвестиции
 1. Дигитални трудови книжки

 2. Подкрепа за улесняване отварянето на банкови сметки на чужденци

 1. Улесняване участието на стартъп компании в обществени поръчки.

 2. Въвеждане на електронно управление в страната

 3. Поощряване на предприемчивостта и подготвеността в администрацията

 4. Ускорено внедряване на децентрализирани технологии (блокчейн).

 5. Подкрепа за развитие на космическите технологии

 6. Прилагане на европейския кооператив

 7. Подкрепа за споделената икономика

 8. Създаване на министерство на предприемачеството/ иновациите

 9. Премахване на долния осигурителен праг за почасова работа

 10. Нотифициране на частни схеми за електронна идентификация и създаване на процедура в Закона за електронната идентификация

„Напомняме, че БВП на една страна може да расте само по два начина: 1) износ и 2) директни външни инвестиции. Субсидиите от Европейският съюз не са начин да имаме устойчив собствен голям ръст на БВП. Ние имаме нужда от ръст с 10%, а не с 3-3.5%. Но това може да стане, когато имаме силни компании, които развиват продукти и услуги с висока добавена стойност, които успешно реализират на глобалния пазар. Нужно е тези компании да продължават да са български и да дърпат икономиката ни напред”, се казва в заключение в писмото.