Чуждите инвестиции се сринаха с 550 млн. евро


През ноември 2018 година салдото по текущата сметка на България е положително и в размер на 58,6 млн. евро, като от началото на изминалата година позитивният баланс е над 2,65 млрд. евро, показват данни на Българската централна банка.

Преките чуждестранни инвестиции обаче намаляват през ноември с 21,9 млн. евро, а от началото на годината са в размер на около 795 млн. евро, което е с близо 550 млн. евро под техния размер през същия период на 2017-а година.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през ноември е положителен и в размер на 141,4 млн. евро спрямо излишък за 26,1 млн. евро точно преди година (през ноември 2017-а).

В рамките на първите единадесет месеца на изминалата година салдото по текущата и капиталова сметка е също положително и в размер на 3,2572 млрд. евро (5,9% от прогнозния БВП) спрямо позитивен баланс за 4,0812 млрд. евро (или 7,9% от БВП) през януари – ноември 2017-а година.

Салдото само по текущата сметка през ноември е положително и възлиза на 58,6 млн. евро при дефицит за 26,1 млн. евро година по-рано, като в рамките на първите единадесет месеца на 2018-а година текущата сметка е също положителна и в размер на 2,6571 млрд. евро (4,8% от БВП) спрямо излишък за 3,6501 млрд. евро (7,1% от БВП) през същия период на 2017-а година.

Търговското салдо на нашата страна през ноември 2018-а е отрицателно и възлиза на 167,2 млн. евро спрямо дефицит за 119,5 млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава със 147,7 млн. евро (с 6% спрямо ноември 2017-а) до 2,5953 млрд. евро, но в същото време вносът нараства със 195,5 млн. евро (повишение със 7,6% спрямо единадесетия месец на предходната година), достигайки размер от 2,7625 млрд. евро.

Търговското салдо за първите единадесет месеца на 2018-а година също остава на дефицит в размер от 1,9983 млрд. евро (3,6% от БВП) спрямо дефицит за едва 371,3 млн. евро преди година (0,7% от БВП), като за периода януари – ноември износът на стоки се увеличава с 547,5 млн. евро (годишно повишение с 2,2%) до 25,3931 млрд. евро спрямо износ за 24,8456 млрд. евро през първите единадесет месеца на 2017-а година, докато вносът за същия период се увеличава с 2,1744 млрд. евро (с 8,6%) до 27,3914 млрд. евро от 25,217 млрд. евро преди година.

Салдото по услугите през ноември е положително и в размер на 108,7 млн. евро спрямо положително салдо за 567,2 млн. евро преди година, като за първите единадесет месеца на 2018-а година салдото по услугите е положително и за 3,2103 млрд. евро спрямо позитивно салдо за 2,7356 млрд. евро преди година.

Според данни на БНБ финансовата сметка през ноември 2018-а е отрицателна и в размер на 150 млн. евро при отрицателна стойност от 300,1 млн. евро точно година по-рано, като през първите единадесет месеца на изминалата година финансовата сметка е на излишък от 2,6023 млрд. евро спрямо излишък за 1,6855 млрд. евро точно преди година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче се понижават през ноември 2018-а с 21,9 млн. евро при тяхно повишение с 274,1 млн. евро през ноември 2017-а. От началото на 2018-а годината преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 795,4 млн. евро, като се понижават с 549,7 млн. евро спрямо преки инвестиции за 1,345 млрд. евро през януари – ноември 2017-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите единадесет месеца на 2018 г са дошли от Холандия (за цели 767,1 млн. евро), следвана от Германия (за 122 млн. евро) и Белгия (за 67,9 млн. евро).

През ноември 2018-а година резервите на БНБ се повишават с 34 млн. евро при тяхно намалени с 3,2 млн. евро година по-рано, като за първите единадесет месеца на изминалата година те нарастват с 519 млн. евро при понижение с 1,5716 млрд. евро за същия период на 2017-а година.