Виж 1към1

Стъклен ресторант в Драма (Гърция) е отличникът на прогресивната архитектура

Прочети още

ДНСК спира частично строежа на „Златен век“

Направените от ораните на ДНСК проверки по документи и на място на 20 и 26.03.2019 г. относно законосъобразността на строеж: Административна сграда „Златен век“ установиха извършени строителни и монтажни работи в отклонение от одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни книжа. Това съобщи началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов. Налице е строеж с нарушения от втора категория, като предстои провеждане на административно производство за спиране на част от строежа по реда на ЗУТ.

Отклоненията от инвестиционния проект са свързани с липсата на отвори в междуетажната плоча, предвидени за монтиране на автомобилни платформи за обслужване на подземните гаражи. Предстои образуване на административно-наказателни производства срещу виновните участници в строителния процес и налагане на санкции.

При проверките е констатирано, че не е изпълнена стоманобетоновата плоча,  предвидена в инвестиционния проект.

Сградата не е обезопасена със строителни мрежи по фасадите и по цялата й височина, с което се създават предпоставки за възникване на инциденти. От органите на ДНСК ще бъдат дадени предписания относно цялостното обезопасяване на сградата.

В съседния имот собственост на същия възложител, използван за нуждите на строителството на строежа – обслужващ път за преминаване на строителна техника към зоната на изкопа, откосите на изкопа в югоизточната част на имота не са изпълнени с предвидения наклон, както е показано в строителната документация за укрепване на изкопа. В района на строителната площадка, над откоса е трайно разположена площадка за паркиране на леки автомобили, което създава опасност от пропадането им в строителния изкоп, свличане на земни маси и опасност за работниците на строителната площадка.

Проверката е установила още, че в нарушение на чл.166, ал.3 от ЗУТ, управителят на строителната фирма е сключила договор за строителен надзор на обекта с фирма, в която пак той е собственик – съдружник.

Освен  това управителят на проектантската фирма е собственик – съдружник в надзорната фирма, извършила оценка на съответствието на внесената за одобряване проектна документация.

Сградата е законна, тъй като има издадени необходимите строителни документи, стана ясно от думите на началника на ДНСК арх. Иван Несторов. Още през 2007г. има издадено разрешение за строеж, което в годините е подновявано неколкократно съгласно чл.154 от ЗУТ.

В момента има образувано съдебно производство пред Административен съд – София град, което касае и законосъобразността на издадените строителни книжа и действието на разрешението за строеж. От 2018г. има образувана преписка и в Софийска градска прокуратура, която до този момент не се е произнесла относно законосъобразността и валидността на издаденото разрешение за строеж.

Към момента ДНСК изчаква произнасянето на компетентните органи.