Доизграждане на канализационна система


Обществената поръчка е част от инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Включва: Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане/реконструкция на част от водопроводната и канализационна мрежи в гр. Ямбол, включващо: Изграждане на нова канализация ; Реконструкция на съществуваща канализация ; Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, както и Проектиране, строителство и авторски надзор за външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово.

Всичко за обществената поръчка