ЕК даде положителна оценка на българската икономика


Европейската комисия извежда България от процедурата по наблюдение на макроикономическите дисбаланси. За пръв път от въвеждането на процедурата по наблюдение на макроикономически дисбаланси през 2012 г., страната ни е поставена в категория „без наличие на дисбаланси“. Това ни поставя в една група с Австрия, Дания, Финландия, Люксембург, Чехия, Полша, Унгария, Естония, Литва, Латвия, Словакия, Словения и Малта.

Положителната оценка на Комисията се дължи на стабилния икономически растеж. Подобрените условия на пазара на труда и добрите фискални резултати. Положително са оценени и предприетите мерки за укрепване на банковия и небанков финансов сектор. Адресирани са важни регулаторни въпроси, реформа за усъвършенстване на рамката за производствата при несъстоятелност. Рамката за борба срещу изпирането на пари също. Тези мерки са свързани и с подготовката на България за присъединяване към валутно-курсовия механизъм (ERM II).

ЕК идентифицира девет държави членки, изпитващи дисбаланси (Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Румъния, Португалия, Испания, Швеция и Хърватия). Три пък са с  прекомерни дисбаланси (Кипър, Гърция, и Италия).

По отношение на националните цели по стратегия „Европа 2020“, България е на път да постигне целите си за намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници. Страната отбелязва напредък по целите за намаляване на дела на хората в риск от бедност. Дела на преждевременно напусналите училище и дела на хората с висше образование, но са необходими повече усилия. Няма напредък в областта на енергийната ефективност и дела на разходите за научно-изследователска и развойна дейност.

В отговор на идентифицираните от Комисията рискове, България ще предприеме необходимите действия и мерки на политиката, които ще бъдат представени в актуализацията на Националната програма за реформи за 2020 г. и в Конвергентната програма (2020-2023 г.).