ЕКОСТРОЙ


Основният предмет на дейност на дружеството е: строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструkтура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали, автотранспорт, производство на бетон, бетонови изделия и др.

Адрес: 9300 Добрич ул. “Стоил войвода” 30 П.К.102
Телефон: (058) 622 333 - прокурист (058) 602 261 - административна служба 0885 853 602
e-mail: office@ecostroy.bg