Виж 1към1

1към1 излиза в лятна ваканция :)

Прочети още

Главният архитект на София: Строителството трябва да бъде обезпечено с инфраструктура

Архитект

„Резултатът за нашия град преди да се въведе това изискване са луксозни и красиви сгради, до които се достига по неосветени и покрити с прах и кал улици… Това не може да продължава“. Това пише в становище до омбудсмана на Република България главният архитект на столицата Здравко Здравков. Повод архитектът да изрази категоричната си позиция за съответствието на текстовете с разпоредбите на Конституцията на Република България е искане от омбудсмана на Републиката за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в територии със средно и високо застрояване“, както и от ЗУТ.

„Законодателната промяна с приемането на новата норма на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ беше продиктувана от последиците, предизвикани от дългогодишната практика в големите градове, включително в София, под натиска на инвестиционните инициативи на собствениците на имоти, да се издават разрешения за строеж при неприложена улична регулация, респективно да се въвеждат строежите в експлоатация при липсата на изградена улична мрежа, а именно формирането на множество инициативни комитети и граждански сдружения, които протестират срещу неблагоприятните условия за живеене, свързани именно с липсата на изградена инфраструктура до имотите им.

„Резултатът за нашия град е луксозни и красиви сгради, до които се достига по неосветени и покрити с прах и кал „улици“, обслужвани от изгребни ями“.

Правото на собственост, разбира се, се гарантира от Конституцията като „основно право“ и е неприкосновено, но упражняването на това право не може да води до накърняване правата на други лица и да влиза в разрез с обществения интерес в по-голяма степен от необходимото. Конституционният принцип на неприкосновеност на частната собственост не изключва правната възможност за ограничаването ѝ. Абсолютна забрана за такива ограничения няма“.

Това пише главния архитект на столицата Здравко Здравков в становището си до омбудсмана. Той изтъква, че ЗУТ като регулиращ обществените отношения, свързани с устройството на територията; инвестиционното проектиране и строителството, още в своя чл. 1, ал. 2 предвижда, че със същия се „определят ограничения върху собствеността за устройствени цели“. Според архитекта устройствените цели са изведени с приоритет пред защита правото на собственост. А целта е съгласно ал. 1 „да се гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението“. И посочва редица примери за ограничаване правото на собственост за устройствени цели.

В становището си арх. Здравков посочва също, че основен принцип на всеки устройствен закон е изграждането на техническа и социална инфраструктура, и защита на зелената сделка, които гарантират транспортен достъп до имотите, водоснабдяване, електрозахранване, топлоснабдяване, газоснабдяване, прокарване на електронни съобщителни мрежи; системата за обслужване на населението в областта на образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта; подобряване на микроклимата и хигиенните и здравословни условия на живот.

„Техническата инфраструктура като част от тези приоритетни системи е гръбнакът на цялото строителство и то трябва да бъде подчинено на нея“.

Това казва още главният архитект, според когото „с новата норма на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ се цели именно постигане на устройствената цел за обезпечаване на бъдещото строителство с инфраструктура“. С нея не се засяга „прекомерно“ упражняването на правото на собственост и другите ограничени вещни права, тъй като не се ограничава правото на владеене, ползване и разпореждане с имота, подчертава арг. Здравков.

„Правото да се застрои имота, като част от правомощието същият да се ползва, по дефиниция се ограничава с всеки устройствен закон – от предвиждането му за застрояване с подробен устройствен план или виза за проектиране до реализиране на строителството и въвеждането му в експлоатация“.

Всички тези производства са предпоставени не само и единствено от волята на собствениците, а са свързани със съгласувателни процедури и актове на различни административни органи, които не са им гарантирани, обянсява в становищетото си архитектът.

Архитектът посочва и примери за издадени от него и районните архитекти разрешения за строеж за перидоа от 2015 до 2021 г., с които представя тезата си, че „това правило нито е ново, нито е „непропорционална пречка“ за издаване на разрешения за строеж“ и по точно:

Това изискване по никакъв начин не е повлияло на инвестиционните интереси, нито на броя одобрени проекти и издадени разрешения за строеж.

„По отношение засягането на правата на носителите на право на строеж, то също не е прекомерно, тъй като се основава на договорни отношения, в които всяка една от страните преценява рисковете си от сключването на договора и изпълнението му в срок при спазване на действащото законодателство. Не може да бъде споделено разбирането, че добавеното условие е неопределено спрямо заявителя до степен, при която му се противопоставя с „обективен“ характер“, пише още архитект Здравков, убеден, че:

Всеки участник в процеса на строителството следва да е наясно, че строителството в определен имот не е изолирано и съществуващо само за себе си. То е част от цялата система, която следва да гарантира това строителство и да го обезпечи с инфраструктура.

Главният архитектът изтъква също, че Конституцията прогласява в основните си начала „неприкосновеност на частната собственост“, но в частта си „Основни права и задължения на гражданите“ прогласяга в чл. 57, ал. 2, че „Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.“, което обхваща и противоречие с интересите на обществото. Затова според него „ролята на всеки устройствен закон, а чрез него и на Общината е да е гарант за защита на обществения интерес, който в областта на устройственото планиране и строителството е приоритетен“. А въведеното изискване на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ гарантира именно този обществен интерес.

„Да, изграждането на техническата инфраструктура е в прерогативите на общините, но привличането в този процес на собствениците на имоти и инвеститорите се налага от изпреварващите инвестиционни инициативи, които се появяват разпръснато в различни части на територията, без да бъдат обвързани от
инвестиционната политика на общината за планово и поетапно изграждане на инфраструктурата“, коментира архитектът. И припомня, че участието в този процес на собствениците е заложено още с приемането на ЗУТ преди 20 години.

В заключението на становището си главният архитект на Столична община Здравко Здравков е категоричен, че не споделя аргументите на омбудсмана за противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал.3, т. 5 в частта „в територии със средно и високо застрояване, както и“ от ЗУТ и моли Конституционният съд да не ги обявява за такива.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
Архитект 31.08.2021

Главният архитект на София: Ако не опазим характера на града, няма да впечатлим никого с архитектура от стомана, бетон и стъкло

„Това, което е важно за града ни, е да запазим духа на Стара София. Построеното до Втората световна война всъщност носи […]

Прочети още
РДНСК 06.10.2021

РДНСК София връчи Констативен акт на СО за незаконно строителство

Регионалната дирекция за национален строителен контрол ( РДНСК) София връчи Констативен акт на Столична община (СО) за извършен незаконен основен […]

Прочети още