Инженеринг на депо за неопасни отпадъци


Основната цел на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор), който да изпълни следните основни дейности:1.Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“,2.Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“, съгласно изготвен Работен инвестиционен проект.* В обхвата на СМР по настоящата поръчка не се включва изпълнение на Част „Биологична рекултивация“.3.Упражняване на авторски надзор по време на строителството в обхвата на изготвения проект.
Изпълнителят на договор за строителен надзор ще бъде избран от Възложителя в резултат на отделна процедура по реда на ЗОП.

Всичко за обществената поръчка