ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕПО, ДИЗЕЛ И МЕТАН СТАНЦИЯ ”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Руска Бояджиева,Ръководител-проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 826407, E-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg., Факс: 056 826407
Място/места за контакт: Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg..

Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕПО, ДИЗЕЛ И МЕТАН СТАНЦИЯ ”

 

ПОВЕЧЕ 

Инженеринг (проектиране и строителство) за рехабилитация на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа в София


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: dmitkova@sofia.bg, Факс: 02 9809866
Място/места за контакт: дирекция " Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, партер, ст.4

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул."Будапеща"№17, За: инж. Кристиан Димитров, България 1000, София, Тел.: 02 9831580123
Място/места за контакт: д-я "Транспортна инфраструктура"

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. "Московска" 33, За: фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9377506
Място/места за контакт: фронт офис

I.2)
Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган
I.3)
Основна дейност

Обществени услуги
I.4)
Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Инженеринг (проектиране и строителство) за рехабилитация на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа: 1. Рехабилитация на бул. Никола Мушанов от бул. Възкресение до ул. Житница и на бул. Овча купел от ул. Житница до бул. "Цар Борис III". 2. Рехабилитация на ул. Професор доктор Иван Странски от ул. Академик Борис Стефанов до бул. Симеоновско шосе и на ул. Академик Стефан Младенов от бул. Г.М.Димитров до ул. Професор доктор Иван Странски, по съществуващо положение. 3. Рехабилитация на ул. Г.С.Раковски от бул. Княз Александър Дондуков до ул. Козлодуй (без кръстовището с бул. Сливница). 4. Рехабилитация на бул. Арсеналски.

 

ПОВЕЧЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, пл. "Свобода", 6, За: Милена Мартинович – младши експерт, дирекция "Европейско развитие", тел.: 082 506684, България 7000, Русе, Тел.: 082 506684, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413
Място/места за контакт: Дирекция "Европейско развитие"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/articlescategory-7.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Русе, пл. "Свобода", 6, За: Ваня Попова – старши експерт, отдел "Информационно и административно обслужване", България 7000, Русе, Тел.: 082 881635
Място/места за контакт: Информационен център, гише "Търговия и транспорт. Обществени поръчки"

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Русе, пл. "Свобода", 6, За: Ваня Попова – старши експерт, отдел "Информационно и административно обслужване", България 7000, Русе, Тел.: 082 881635
Място/места за контакт: Информационен център, гише "Търговия и транспорт. Обществени поръчки"

I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе по проект MIS ETC Code 115 „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с Пан-Европейски транспортен коридор № 9“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № 51702 от 13.07.2012 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор – Община Русе. Партньори по проекта са Община Русе, България и Община Гюргево, Румъния.”

 

ПОВЕЧЕ 

Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, Колектори и КПС по Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.
Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, Колектори и КПС по Проект "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда" в рамките на проект DIR-51011116-68-152 – ОП Околна среда 2007-2013"
II.1.2)

 
 

 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) за обект: Реставрация, ремонт и реконструкция на сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг” N 28, гр. Бургас


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

ДЗЗД "Бизнес инкубатор – Бургас" (Гражданско дружество между Община Бургас и Областна администрация Бургас), пл. "Царица Йоанна" № 2, За: Жана Колева; Руска Бояджиева; Петя Бакалова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907259; 056 907272, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259
Място/места за контакт: ДЗЗД "Бизнес инкубатор – Бургас"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.business-incubator.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.business-incubator.burgas.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) за обект: Реставрация, ремонт и реконструкция на сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг” N 28, гр. Бургас

 

ПОВЕЧЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Веселина Цакова (техническа част) и Венцислава Мавродиева (юридическа част), Република България 8000, Бургас, Тел.: 0889 722202; 056 907242, Факс: 056 841193
Място/места за контакт: Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

 

ПОВЕЧЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Веселина Цакова (техническа част) и Венцислава Мавродиева (юридическа част), Република България 8000, Бургас, Тел.: 0889 722202; 056 907242, Факс: 056 841193

Място/места за контакт: Община Бургас

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.
Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg.
Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

 

ПОВЕЧЕ 

„Инженеринг (проектиране и строителство) на претоварна станция за отпадъци – Карнобат“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Георгиева; Димитринка Сивенова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126; 0559 29133, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27147; 0559 27165
Място/места за контакт: Община Карнобат

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Карнобат, бул. "България" № 11, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, За: Диана Минкова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29163, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес: http://karnobat.acstre.com.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Карнобат, бул. "България" № 11, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, За: Диана Минкова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29163, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес: http://karnobat.acstre.com.

I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Инженеринг (проектиране и строителство) на претоварна станция за отпадъци – Карнобат"

 

ПОВЕЧЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399
Място/места за контакт: Община Несебър

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399
Място/места за контакт: Община Несебър

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР

 

ПОВЕЧЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399
Място/места за контакт: Община Несебър

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР 

 

ПОВЕЧЕ

Вашият коментар