Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132

Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.
Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.
Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Инженеринг за обект "Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин"

 

ПОВЕЧЕ 

Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132
Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132
Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Инженеринг за обект "Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин"

 

ПОВЕЧЕ 

Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“


 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132
Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132
Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Инженеринг за обект "Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин"

 

ПОВЕЧЕ

Вашият коментар