„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН, ФИНАНСИРАНИ ОТ МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Хайредин, с.Хайредин, общ.Хайредин, обл.Враца, ул."Георги Димитров" №135, За: Габриела Милчева, Република България 3357, с.Хайредин, Тел.: 09166 2209, E-mail: hayredin_ob@mail.bg, Факс: 09166 2214
Място/места за контакт: Община Хайредин

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hayredin.com.

Адрес на профила на купувача: www.hayredin.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН, ФИНАНСИРАНИ ОТ МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД, ПАРКОВЕ, ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: «ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР «РОГОЗЕНСКО СЪКРОВИЩЕ» В СЕЛО РОГОЗЕН, ОБЩИНА ХАЙРЕДИН»

 

ПОВЕЧЕ 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ” по 2 обособени позиции


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Правец, пл.Тодор Живков №6, За: инж.Парашкева Генчева, България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg, Факс: 07133 2433
Място/места за контакт: Правец, пл.Тодор Живков №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.pravets.bg/Files.php?type=36.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ” по 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр.Правец” и „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр.Правец” *** Обособена позиция № 2 – „Изграждане на защитено жилище в с.Видраре, Община Правец” Финансирана със средства от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

ПОВЕЧЕ 

„Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа- първи етап”.


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, За: инж. Николай Дамяновски, България 5835, Кнежа, Тел.: 09132 7136, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 09132 7007
Място/места за контакт: Община Кнежа

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: kneja.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.kneja.acstre.com/section-162-profil_na_kupuvacha.html.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа- първи етап”.

 

ПОВЕЧЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, E-mail: v.karastoyanov@mod.bg, Факс: 02 9880611
Място/места за контакт: дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mod.bg/bg/EXT/10/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Основна дейност на възложителя

Отбрана
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО” ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” ПОЗИЦИЯ 2:„КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ”

 

ПОВЕЧЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО” ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” ПОЗИЦИЯ 2:„КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ВЕРТИКА


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, E-mail: v.karastoyanov@mod.bg, Факс: 02 9880611
Място/места за контакт: дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mod.bg/bg/EXT/10/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Основна дейност на възложителя

Отбрана
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО” ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” ПОЗИЦИЯ 2:„КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ”

 

ПОВЕЧЕ 

Вашият коментар