Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус – мистика и реалност“.


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. "Бели лом" № 37 а, За: инж. Любомир Трифонов Цонев – ръководител на проекта, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 618134, E-mail: tsonev@razgrad.bg, Факс: 084 660090
Място/места за контакт: зам.кмет на Община Разград

Интернет адрес/и:

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37 а, За: Севдалина Карачанова, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618303
Място/места за контакт: Фронт-офиса на Община Разград

Интернет адрес/и:

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37 а, За: Райна Маринова, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618213
Място/места за контакт: Деловодство на Община Разград

Интернет адрес/и:

I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус – мистика и реалност".

 

ПОВЕЧЕ 

Вашият коментар