Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи като комплекс от мерки за осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Севлиево, пл. „Свобода“ №1, За: инж. Виолета Парашкевова – ръководител на проекта, Р. България 5400, Севлиево, Тел.: 0887 323652, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773
Място/места за контакт: Община Севлиево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sevlievo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Севлиево, пл."Свобода" №1, За: инж.Виолета Парашкевова, Р.България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396114, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773
Място/места за контакт: Сбщина Севлиево

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.sevlievo.bg.

I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи като комплекс от мерки за осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности”, Обособена позиция №2: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция, изпълнение на туристическа маркировка”

 

ПОВЕЧЕ 

Вашият коментар