„Извършване на строителни и монтажни работи, закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ гр.Варна


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул."Генерал Колев" №92, ет. 5, За: Йорданка Роева, Р. България 9000, Варна, Тел.: 052 820836, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846
Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.varna.bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.varna.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган
I.3)
Основна дейност

Обществени услуги
I.4)
Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на строителни и монтажни работи, закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане по договор №BG161PO001/1.1-12/2011/050 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип на територията на община Варна“, приоритетна ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1: Социална инфраструктура”.

 

ПОВЕЧЕ 

„Извършване на строителни и монтажни работи, закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане по договор №BG161PO001/1.1-12/2011/050 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ Варна


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул."Генерал Колев" №92, ет. 5, За: Йорданка Роева, Р. България 9000, Варна, Тел.: 052 820836, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846
Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.varna.bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.varna.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган
I.3)
Основна дейност

Обществени услуги
I.4)
Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на строителни и монтажни работи, закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане по договор №BG161PO001/1.1-12/2011/050 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип на територията на община Варна“, приоритетна ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1: Социална инфраструктура”.

 

ПОВЕЧЕ 

„Извършване на строителни и монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Иво Янчев, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451
Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Основна дейност на възложителя

Здравеопазване
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на строителни и монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца”
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение
Основно място на изпълнение: на територията на гр. Русе, гр. Монтана, гр. Пазарджик, гр. Търговище, гр. Перник, гр. София, гр. Габрово, гр. Пловдив
 

Код NUTS: BG
 

 

Вашият коментар