„Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на покрив на кметство с.Свобода, община Чирпан” Обособена позиция 2: „Ремонт на покрив на кметство с.Винарово, община Чирпан” Об


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чирпан, пл. "Съединение" № 1, За: Таня Стайкова, Република България 6200, Чирпан, Тел.: 0416 99646, E-mail: kmet@chirpan.bg, Факс: 0416 96238

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chirpan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.chirpan.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на покрив на кметство с.Свобода, община Чирпан” Обособена позиция 2: „Ремонт на покрив на кметство с.Винарово, община Чирпан” Обособена позиция 3: „Ремонт на покрив ОУ "Васил Левски" с.Гита, община Чирпан” Обособена позиция 4: „Ремонт на покрив на кметство с.Могилово, община Чирпан”

 

ПОВЕЧЕ 

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

община Белоградчик, улица „Княз Борис – І” № 6, За: Милена Иванова, Република България 3900, град Белоградчик, Тел.: 0936 53017, E-mail: obshtina@belogradchik-eu.net, Факс: 0936 53017
Място/места за контакт: Община Белоградчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://belogradchik-eu.net/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмета на настоящата процедура е: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на "Белоградчишката крепост", със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реставрация и консервация на комплекс „Белоградчишка крепост””; Обособена позиция 2 „Реконструкция и основен ремонт на улици: ул. „Княз Борис – І”, ул. „Цоло Тодоров”, ул. „Петко Маринов” – подход към „Белоградчишката крепост”; Обособена позиция 3 „Изграждане на посетителски и информационен център към комплекс „Белоградчишка крепост””;

 

ПОВЕЧЕ 

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

община Белоградчик, улица „Княз Борис – І” № 6, За: Милена Иванова, Република България 3900, град Белоградчик, Тел.: 0936 53017, E-mail: obshtina@belogradchik-eu.net, Факс: 0936 53017
Място/места за контакт: Община Белоградчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://belogradchik-eu.net/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмета на настоящата процедура е: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на "Белоградчишката крепост", със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реставрация и консервация на комплекс „Белоградчишка крепост””; Обособена позиция 2 „Реконструкция и основен ремонт на улици: ул. „Княз Борис – І”, ул. „Цоло Тодоров”, ул. „Петко Маринов” – подход към „Белоградчишката крепост”; Обособена позиция 3 „Изграждане на посетителски и информационен център към комплекс „Белоградчишка крепост””;

 

ПОВЕЧЕ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО – ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Неджля Юмерова, Ренета Кънчева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818384, E-mail: nedzhi@gabrovo.bg, Факс: 066 809371
Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО – ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ DIR – 5112122-1-66 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ГАБРОВО”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013Г.

 

ПОВЕЧЕ 

Вашият коментар