КАБ поиска прекратяване на конкурс в Мездра

Община Мездра все още няма отговор


община Мездра поръчка

Камарата на архитектите в България (КАБ) поиска прекратяване на конкурс по ЗОП, обявен от община Мездра.

Конкурсът е за „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра“.

От ръководството определят условията за идейния проект, обявен от община Мездра, като неприемливи. В официалното си изявление твърдят, че се нарушават професионалните права на членовете на КАБ. 

Становището мотивират на основание чл. 5 от Професионалния кодекс на КАБ. – „Архитектът е длъжен да не участва в процедура за обществена поръчка, чиито условия са обявени от КАБ за неприемливи съгласно процедурата, определена от Управителния съвет на КАБ, както и да не се ангажира със задача, за възлагането на която е задължително провеждането на архитектурен конкурс, ако тя не е била обявена по съответния ред и в необходимите срокове, изисквани по закон, или ако предвиденото възнаграждение не отговаря на приетата от КАБ методика за определянето му.“

КАБ е установила 5 сериозни нарушения.

Прогнозната стойност, в размер на 70000 лв. без ДДС за работен проект за обект с площ от 109 дка, е твърде ниска, под себестойността на проектантските услуги.

Нисък размер на наградите на класираните на първо, второ и трето място участници – 2200 лева общо за придобиване на три инвестиционни проекта в идейна фаза, заедно с резултатите от прединвестиционното и обемно-устройствено проучване, и авторските права върху този високоинтелектуален труд.

Дискриминационни условия спрямо правоспособните ландшафтни архитекти (ограничава се самостоятелното им участие в конкурса).

Незаконосъобрани условия на конкурса, свързани с придобиването на авторските права на наградените участниците (клаузата на чл. 3, ал. 1 от приложения към документацията проект на договор: „Изпълнителят отстъпва на възложителя изключителните си авторски права да използва създадения от него проект, срещу изплатената награда, което плащане се счита за възнаграждение, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗАПСП“ противоречи на Закона за авторското право и сродните му права).

Несъответствие на предмета на поръчката (възлагане на услугата по реда на чл. 79, ал.1, т.8 ЗОП на спечелилия конкурса участик), обявен с решението за откриване на процедурата и обявлението за конкурс за проект (работен проект), от една страна, и документацията на поръчката (технически проект), от друга – участниците се въвеждат в заблуждение дали в последващата процедура ще трябва да изготвят технически или работен проект.”

От ръководството настояват за обявяването на нов, съобразен с правата на проектантите, конкурс.

В отвореното си писмо призовават всички членове към Камарата, вписани в регистрите й по чл. 6 от ЗКАИИП, да не участват в обявената обществена поръчка.

Само подобни категорични действия могат да доведат до промяна в установените порочни практики и да осигурят на всеки български архитект, ландшафтен архитект, урбанист до един значим пазар на проектански услуги”. Искането е подписано от Владимир Милков, председател на УС на КАБ.

Редакцията ни потърси коментара и на Община Мездра, но оттам все още нямат становище.

Не е ясно кога ще излязат с официално решение, но обещаха да ни инфорират своевременно.