Какво е състоянието на културната инфраструктура в София?

Архитектурата от периода след 1944 г. все още не е ясно разпозната като културна ценност


културната инфраструктура София решения

Софияплан” представи анализ на актуалното състояние и тенденциите в развитието на културната инфраструктура в София. Резултатите сочат необходимост да се проучат възможностите за превръщане на наследените от миналото индустриални обекти в интерактивни пространства за култура.

Ето какво още показа подробният анализ на културната инфраструктура в столицата:

София е град, който предлага богата палитра от културни обекти и събития. Тук има 53 театъра, опери и концертни зали; 46 музея, от които 6 са национални; над 60 галерии; 21 кинозали; 27 културни центъра; 172 читалища; 127 неформални пространства за култура и изкуство.

Възможностите за активно включване в културния живот не са равномерно разпределени между различните социални групи в столицата, както и между различните квартали и населени места в общината.

Силен потенциал да компенсират недостига на културни пространства в периферията имат читалищата, които са добре разпределени на територията на общината. Изследванията и данните за посещаемост на културните събития на общинските културни институти и читалищата показват, че в София през последните години се наблюдава нарастване на броя на публиките.

Необходимо е да се проучат и възможностите за превръщане на наследените от миналото индустриални обекти в интерактивни пространства за култура.

София

Качеството на материалната база на общинската и държавна културна инфраструктура в София, макар и след поредиците от поддържащи ремонти през изтичащия програмен период, все още има нужда от внимание. Необходимо е не само обновяване на сградния фонд, което е най-честата намеса през последните 7 години, но и на обзавеждането и техническото оборудване.

Идентичност и културно наследство в София

На територията на Столична община са регистрирани над 1 500 недвижими културни ценности (единични, групови и археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 133 са с национално значение.

София е богата и на обекти от Националната екологична мрежа. На територията ѝ има 13 защитени територии и 7 защитени зони по директивите за птиците и местообитанията. Регистрирани са 78 вековни или забележителни дървета.

Налице е недостатъчна публичност и информация за недвижимите културни ценности на територията на СО. Все още не е развит потенциалът на културния маршрут като средство за популяризиране на културните ценности – археологически, архитектурни и природни.

През последните години, наред с примери на качествена и отговорна реставрация, София загуби безвъзвратно и някои архитектурни образци.

Това налага прилагането на редица мерки, отговорност на различни институции, с цел опазването и адаптацията на културното наследство на територията на Столична община. Положителен пример за подпомагане устойчивото съхранение на ценностите е стартиралата през 2019 г. общинска програма „Културно наследство“, насочена към собствениците на сгради – културна ценност.

Архитектурата от периода след 1944 г. все още не е ясно разпозната като културна ценност.

„Софияплан“ е предприело инициатива за идентифициране и оценка на ценни обекти от този период, които притежават потенциал за признаване за ценност. Проектът се разработва в сътрудничество с Центъра за научни изследвания (ЦНИП) към УАСГ и Българския национален комитет (БНК) към Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС).

Вижте още:

Програма за София: проучването приключи. Какво показа анализът?