Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Какво трябва да знаем за техническите паспорти?

В националната стратегия за енергийна ефективност е заложено, че след 2022 г. няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти.

Наредба №5 на МРРБ за технически паспорти на строежите, изисква до края на 2022 г. всички сгради в Република България да бъдат снабдени с технически паспорти. Освен за сгради, технически паспорти ще се изискват за всички основни ремонти, реконструкции, смяна на предназначения и други строителни дейности, за които се изисква разрешение за строеж. Технически паспорт няма да се изисква единствено за временни строежи, допълващо застрояване или за сгради без траен устройствен статут установен с действащ подробен устройствен план.

Съгласно чл. 232 (9) от ЗУТ се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете определени в наредба №5. В случай, че възложителят е юридическо лице същият се наказва съгласно чл. 237(1) т. 16 с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Какво представляват технически паспорти на сгради?

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал.1 – 3 от ЗУТ: обследване на всички части на сградата, инструкции за експлоатация, обслужване, поддръжка и ремонт. Той отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. Техническият паспорт представлява своеобразно досие на сградата, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието и с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.

Как се съставят технически паспорти на сгради?

За нови сгради технически паспорт се съставя на базата на строителните книжа по време на строителството. Всички сгради въведени в експлоатация след 27.01 2007 г. имат технически паспорти. Екземпляр от техническия паспорт би трябвало да се съхранява от етажната собственост, но ако е загубен, копие от техническия паспорт на сградата се съхранява на хартия и на електронен носител в районната администрация, от където може да се копира.

За съществуващи сгради той се съставя след задължително обследване на строителната конструкция, на енергийната ефективност, както и на всички инсталации в сградата, вкючително електро-инсталация, ВиК, ОиВ, и други. Техническият паспорт съдържа и задължително обследване по части Архитектура, Енергийна ефективност и Пожарно аварийна безопасност. Обследването завършва с доклад, който се предава на Възложителя заедно с два екземпляра от съставения технически паспорт. Въз основа на посочените в доклада мерки за безопасна експлоатация на строежа и вписаните в техническия паспорт срокове, собствениците на строежите съставят график за тяхното изпълнение.

Технически паспорт може да се съставя и за част или етап от строежа в случаите, когато частите или етапите се ползват или изпълняват при условията и по реда на чл. 152 от ЗУТ. Той задължително трябва да бъде заверен в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Данните за изменения на строежа, настъпили в процеса на експлоатацията му, се допълват от лицата, които имат право да съставят паспорт на строежа, и се предоставят от собственика на органите по чл. 16 от Наредба № 5.

 

Вижте още:

Технически паспорти на съществуващите сгради – мисията възможна?

7 сгради, вдъхновени от природата