КЕВР обсъжда новите цени на тока и топлата вода от 1-ви юли


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане във връзка с утвърждаването на цените на тока и топлата вода от 01.07.2020 г.

В него участваха омбудсманът на България доц. Диана Ковачева и Мая Манолова, председател на гражданско движение „Изправи се.бг“.

В съответствие с промените за регулиране на цените на топлинната енергия КЕВР вече определя прогнозна цена на топлинната енергия за целия годишен регулаторен период за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ. По досегашната нормативна уредба Комисията определяше цени на топлинната енергия за всяко тримесечие.

Новото правомощие на КЕВР да определя цените на природния газ ежемесечно налага Комисията по нов начин да регламентира отразяването на този разход в цените на топлинната енергия по време на регулаторния период.

С новата наредба се  регламентира възможността Комисията да изменя цените на топлинната енергия по време на регулаторния период, когато е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната цена за оставащия срок от периода.

След извършения регулаторен преглед на дружествата и прилагане на ценообразуващия модел, в проекта за решение за всяко от тях е изчислена годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период.

За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна прогнозна цена цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 81,57лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 83,20 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 71,87 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 69,72 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 85,06 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 76,70 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД – 86,54 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 85,13 лв./MWh.

На общественото обсъждане от страна на омбудсмана беше направено възражение, че с определените прогнозни цени за едногодишния период не се отчита значителното намаление в цената на природния газ през последните месеци. По този начин потребителите ще заплащат по прогнозна, а не по действителна цена и това ще ги ощети, смята тя.

От „Изправи се.бг“ беше отправено искане Комисията да преустанови цялата процедура по определяне на цени от 01.07.2020. Причината беше, че няма яснота относно предстоящото намаление на топлинната енергия за периода 01.07.2019-31.03.2020 г.

От страна на членове на Комисията беше пояснено, че КЕВР не увеличава и намалява цените, а ги определя на прогнозен принцип.

Тъй като цените са за бъдещ период от време, КЕВР е длъжна да  прогнозира ценообразуващите елементи, които участват при определяне на крайната цена. Прогнозите са извършени след проучване цените и тенденциите на  международни газови пазари и ценовите нива въз основа на сключените фючърсни сделки за година напред.

Категорично беше отхвърлено и твърдението, че регулаторът работи в полза на енергийните дружества. Беше изтъкнато, че стремежът на Комисията е да балансира интересите както на потребителите, така и на енергийните предприятия. От страна на работната група беше пояснено също, че съществува изготвен механизъм, с който потребителите да бъдат компенсирани при настъпила промяна в цените на природния газ.

Комисията проведе и обществено обсъждане във връзка с утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 01.07.2020-30.06.2021 г.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, се предлага цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар да намалее средно с 0,55% за цялата страна. За битовите клиенти на ЧЕЗ е предвидено крайната цена на електроенергията да намалее с 0,45 %, а за Енерго Про – с 1,69 %. За клиентите на ЕВН се предлага минимално увеличение с 0,15%. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и добавката „Задължение към обществото“.

В общественото обсъждане участва представителят на гражданско движение „Изправи се.бг“ Мая Манолова. Тя призова процедурата да бъде преустановена до приемането на предстоящите промени в Закона за енергетиката, с които предстои от 01.10.2020 г. на свободния пазар да излязат всички небитови потребители.

В отговор членът на Комисията Ремзи Осман подчерта, че регулаторът няма основание да отложи процедурата по утвърждаване на цените, тъй като изпълнява законодателството, действащо в момента.

Ръководителят на работната група Пламен Младеновски коментира, че регулаторът ще отчете в ценовото си решение  резултатите от извършените проверки на дружествата през 2019 г. по отношение на изпълнението на инвестициите, ремонтните програми, качеството на доставяната електрическа енергия и други показатели.

Отново беше изтъкнато, че цените на електрическата енергия и на природния газ през последните месеци са се понижили. Те обаче не могат да бъдат показателни за прогнозните годишни цени, които ще действат през следващите 12 месеца от 01.07.2020 г.

Окончателните решения за утвърждаване на цени на топлинната енергия и на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. Комисията ще вземе на 01.07.2020 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на институциите, откритите заседания бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.