Министерство на правосъдието обяви конкурс за 36 държавни съдебни изпълнители


Със заповед на министъра на правосъдието Десислава Ахладова днес бе обявен конкурс за вакантни 36 места за длъжността „държавен съдебен изпълнител” в общо 33 съдебни райони в страната.

Кандидатите могат да подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”, за което ще има изрично съобщение на сайта на Министерството на правосъдието в рубрика „Кариери”.

Конкурсът ще се състои от писмен и устен изпит.

Писменият изпит под формата на тест ще се проведе в сградата на Министерство на правосъдието – София, ул. „Славянска“ №1 на 15 ноември 2020 г., с начален час 10:00 ч.

В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и публикувана на интернет страницата му най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.

Заповедта на министър Ахладова можете да видите на сайта на Министерството на правосъдието в рубрика „Кариери”.

Вижте още:

Абсолютната давност стимулира недобросъвестните платци

Борисов поиска свикване на ВНС, намаляване на депутатите на 120, закриване на ВСС, редовно изслушване на главния прокурор