Виж 1към1

5 отличителни признака на лошия лидер и какви рискове крие това?

Прочети още

„Напоителни системи“ задлъжняли, а язовирите и имотите им – без документи за собственост

напоителни системи

Сметната палата установи лошо финансово състояние на „Напоителни системи“ ЕАД. Освен това за 60 на сто от язовирите и 29 на сто от имотите си дружеството не притежава документи за собственост, съобщиха от пресцентъра на Палатата след извършения на дружеството одит за 2018 и 2019 г.

Основни констатации от проверките на Сметната палата показват:

„Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи през предходни периоди за изпълнението на възложени дейности по обществената услуга за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите. В това число и негативната практика част от определените с държавния бюджет суми за обществената услуга през годината да се предоставят за покриване на средства за тези дейности през предходни периоди.

Проблем за финансовото състояние на дружеството е и неговата задлъжнялост – в края на 2019 г. размерът на задълженията е близо два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв. Докато задълженията за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. –  37,8 млн. лв.

Липсата на модернизация на измервателните устройства, заради което има сериозни загуби на вода, също е проблем.

В отчета от извършения одит се посочва, че дейността с търговски характер – доставка и продажба на вода за напояване, е от съществено значение за постигане на добри финансови резултати от дружеството. Чрез нея се генерират голяма част от приходите. Но оперативната цел на дружеството – модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията му и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. 

От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001 г. – 2019 г. А повече от половината – 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г. В резултат на това са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване.

Управленските решения не са осигурили постигането на заложените показатели за разходи за заплати в бизнес програмата на дружеството, които да доведат до по-доброто му финансово управление и нормално функциониране през следващите периоди.

Това се посочва още в доклада, като одитът установява, че най-голям относителен дял от разходите на Напоителни системи ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г.

За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам – финансовото му състояние.

Не е ефективен контролът на обществените поръчки

При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности. В резултат на това пет обществени поръчки са прекратени поради допуснати грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. Допуснато е две обществени поръчки да бъдат възложени по по-облекчен от предвидения в закона ред. Възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на ЗОП.

Не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки. В резултат на това две от тях са прекратени, поради допуснати грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със ЗОП и Правилника за прилагането му.

Всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила. За всички договори, с изключение на един, не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение.

При три договора е са извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

Няма регистър на недвижимите имоти. Забавено е плащането на почит половината договори за наем

Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. При изпълнението на договорите за наем е допуснато забавено плащане на годишната наемна цена при 44% от сключените през одитирания период (27 договори); само на три договора е начислена неустойка за забавено плащане, като така не са защитени финансовите интереси на дружеството.

През периода 2018 – 2019 г. част от тръжните процедури за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, са проведени без да е приложен законовия ред.

Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост.

От Сметната палата припомнят, че проблеми в тази област са констатирали още през 2010 г. Тогава Палатата отказа да завери финансовия отчет на тогавашното МЗХ заради незаведени в баланса му хидросъоръжения. Сред тях и 11 язовира.

За „Напоителни системи“ ЕАД

„Напоителни системи“ ЕАД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала. А правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите. Дружеството извършва следните дейности с обществена значимост:

а) поддържане и експлоатация на държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделските култури, доставка на вода за промишлени и други нужди;

б) дейност по експлоатация и поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, която се финансира от държавния бюджет, на основание подписани договори между дружеството и Министерството на земеделието храните и горите. Хидромелиоративните съоръжения са изградени с държавни средства и включват предпазни диги, Дунавски диги, корекции на реки, отводнителни полета и системи на територията на цялата страна;

в) стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазване и мониторинг на 21 бр. комплексни и значими язовири, които са публична държавна собственост. Обектите и съоръженията са: комплексни язовири, публична държавна собственост (21 броя);  напоителни язовири (168 бр.), напоителни помпени станции (188 бр.); напорни водопроводи (2238 км); деривационни канали (530 км), открита канална мрежа (5441 км); закрита тръбна мрежа (9269 км); водохващания (420 бр.) и изравнители (612 бр.).

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!