Виж 1към1

Огромно, синьо „О“ – нова жилищна сграда

Прочети още

НПО-та и бизнесът с право на глас при проектите за градско развитие

градско развитие

Десетте най-големи общини в страната, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от МРРБ Програма за развитие на регионите 2021-2027 г., ще се подпомагат от експертни звена и комитети.

В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на държавни структури, представители на неправителствения сектор, бизнеса, граждански организации и др., които ще имат ключова роля при преселекцията, подбора и изпълнението на проектни предложения за инвестициите в преобразяването на най-големите общински центрове. Т.е. общините Столична, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен.

Целта на структурите е да се гарантира прилагането на принципа на партньорство при изпълнение на приоритета за градско развитие.

Всяка община сама ще формира новото звено за подбор със заповед на кмета. То пък ще има функции да организира и провежда публични информационни събития за разясняване изискванията за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти, и провеждането на публични обсъждания на постъпилите проектни предложения. Изключение ще правят предвидените за включване в концепции за интегрирани териториални инвестиции проекти.

Новите експерти ще извършват и подбор за проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и подбор по качеството съгласно Плана за интегрирано развитие на общината.

Комитетът за подбор ще включва председател и заместник-председател без право на глас. Сред другите членове ще са представители на различни групи местни заинтересовани страни, двама представители на общината, трима представители на неправителствения сектор – юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, трима представители на бизнеса, един представител на териториалните статистически бюра на НСИ.

Ще има също и по един представител на национално представителни организации на работодателите, организации на работниците и служителите, представител на академичните среди, на регионалните колегии на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в Република България.

В заседанията на комитета с право на глас ще бъдат представители на юридически лица с нестопанска цел – организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и Агенции за регионално развитие, извършващи общественополезна дейност на територията на областта, в която се намира съответната община, както и представители на икономическия сектор – по един представител на малки, микро и средни предприятия.

Вижте още: 

Как шведите създават зелени жилищни квартали