Виж 1към1

20-то юбилейно издание на форум BUILDINGSTYLE

Прочети още

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.1kam1.com
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ ДА Консулт” ЕООД, наричано по-долу „ДА Консулт”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.1kam1.com  (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ДА Консулт” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 130974583 със седалище и адрес на управление: гр. София, адрес: жк. Младост 1, бл.88, вх. А, и адрес за кореспонденция, гр. София, ул. Дончо Ватах 36, ап.13,
„ДА Консулт” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 16193

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните услуги, предлагани от сайта www.1kam1.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.1kam1.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ДА Консулт” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ДА Консулт”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ДА Консулт”.  С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ДА Консулт договор и според Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, чл. 20. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и пол.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугата, предоставяна от „ДА Консулт” на Потребителя, е свързана с предоставянето на информация на информационното общество.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 14.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ДА Консулт” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ДА Консулт” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ДА Консулт”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ДА Консулт”,  дружеството има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ДА Консулт” ( www.1kam1.com)

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15.  „ДА Консулт” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 16. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЦЕЛИ И УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ДА Консулт” събира и използва информацията за целите на:

•    директен маркетинг;
•    изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

„ДА Консулт ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „ДА Консулт ” договор.
Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно Регламент за (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Всеки Потребител има право на:
•    Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
•    Достъп до собствените си лични данни;
•    Коригиране (ако данните са неточни);
•    Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
•    Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
•    Преносимост на личните данни между отделните администратори;
•    Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
•    Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
•    Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
•    Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:
•    Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
•    Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
•    Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
•    Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
•    Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
o    Псевдонимизация;
o    Криптиране;
o    Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
o    Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
o    Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
o    Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
•    Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

Обработващ лични данни

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – „СуперХостинг.БГ“ ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.

Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.