Основен ремонт на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана


Предмет на нaстоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020“.
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътната настилка, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътния участък, намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.

Всичко за обществената поръчка