Основен ремонт на сграда на Агенция за социално подпомагане


Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи за основен ремонт на градинката пред сградата на Агенция за социално подпомагане/АСП/-Регионална дирекция гр. Разград, с адрес:гр.Разград 7200,бул„Княз Борис I“№72.Предвижда се подмяна на плочника и полагане на асфалтови алеи с ориентировъчен обем от 1200 кв.м.,съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя.Предвижда се да се извършат следните видове работи:Настилка(плочник) пред сградата-демонтаж на стари бетонови плочи,изнасяне,разбиване на стар бетон,подравняване на основата,направа на трошенокаменна настилка 15 см,бетон за настилка,армирани мрежи,доставка и полагане на вибропресовани плочи 40/40/6см.Натоварване и изнасяне на стр.отпадъци и земните маси на депо до 10 км; Алеи и зелени площи-демонтаж на стари и монтаж на нови градински бордюри,демонтаж на стари бетонови плочи и монтаж на нови плочи върху пясъчна основа,полагане на нов асфалт по алеите.

Всичко за обществената поръчка