Отворено писмо от Националната асоциация на строителните предприемачи


Националната асоциация на строителните предприемачи разпространи до редица медии отворено писмо, в което се обръщат до столичния кмет Йорданка Фандъкова. Писмото е изпратено с копия до Арх. Пенчо Димитров – ИД Директор Дирекция  „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ в МРРБ, Арх. Иван Несторов- Началник ДНСК, Инж. Йелика Унгузова – ВрИД началник РДНСК София, Арх. Здравко Здравков  – Главен архитект Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО.

Публикуваме писмото без промени, така, както ни бе изпратено в редакцията:

Уважаема г-жо Фандъкова,

Обръщаме се към Вас от името на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) в България. Организацията обединява утвърдени строително-инвестиционни компании, работещи предимно на територия на Столична община. Една от основните цели на Асоциацията е подобряване на инвестиционната среда при строго спазване на законовата рамка и обществения интерес, което вярваме ще доведе до качествено подобряване на показателите в жилищния сектор.

С настоящото писмо бихме искали да се противопоставим на практиките и действията, водещи до нарастващо напрежение около икономическия сектор, който представляваме. Молим в краткосрочен план да стартира конструктивен диалог с всички заинтересовани страни и да намерят разрешенията си възникналите множество казуси.

Компаниите в сектора страдат от несигурността, резултат от напрежението между Столична община, предприемачи и граждани. През последната година то достига размерите на граждански терор. Протест на малка група граждани води до спиране на законни строежи и провокира уволнение на общински служители.

Бихме искали да подчертаем, че жилищното строителство е един от двигателите в икономиката – осигурява трудова заетост, генерира доходи към общинския и държавния бюджет, внася осигуровки и разширява предлагането на пазара на имоти, с което се повишава достъпността на жилищата. Всички рестрикции към бранша водят до намаляване на предлагането, съответно увеличаване цените на жилищата, които вече стават недостъпни за населението. Още повече, с всеки нов проект, браншът инвестира в общинската инфраструктура, като облагородява жилищните територии и изгражда прилежащите пространства.

Считаме, че напрежението в сектора няма да утихне посредством уволняването на  общински служители заради спорни казуси или чрез въвеждането на нови рестрикции и изисквания към строителните процеси. Всичко това буди несигурност и у служителите в администрацията и те не изпълняват законовите си задължения в срок. Това от своя страна би довело до ситуация, която ще принуди бранша да защити правата си чрез съдебни процедури и граждански протести на заетите в него.

Към момента нормативната база е сложна и неработеща, което води до възможността за тълкования и еднолични решения и грешки.

Като браншова организация, която работи активно за устойчиво развитие на строително-инвестиционния бизнес чрез законодателни промени, сме подготвили нормативни предложения, които биха решили голяма част от изложените проблеми:

(1) Регулационно преструктуриране на комплексите или регулиране на територии до комплексите с общинска или държавна собственост, където собствениците на имоти реституирани в комплексите да бъдат компенсирани

(2) Промяна на Закона за устройство на териториите и съпътстващите го нормативни актове.

(3) Въвеждане на електронно разрешение за стоеж по примера на съседни страни като Македония и Сърбия, където успешно се прилага този метод.

(4) Съкращаване и опростяване на необходимата проектна документация за издаване на строително разрешение по примера на много страни от Западна Европа.

(5) Дигитализация на целия административен процес, съпътстващ жилищното строителство. По този начин гражданите ще могат да участват активно при планирането на териториите и устройството им ще бъде съобразено и прието от тях. С това ще се премахне напрежението при строителството по тези планове .

Надяваме се, че ще инициирате възможно най-скоро конструктивен диалог между органите на управление, бизнеса и гражданите, в който да бъдат идентифицирани оптималните решения за ежедневно възникващите проблеми.