Подмяна на газопровод


Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към него
Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка