Подновяване на водопровод


Предметът на обществена поръчка е строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков”, което включва рязане на асфалтова настилка,машинен изкоп, ръчен изкоп, полагане на възглавница, полагане на тръба, полагане на лента и засипване на участъци от улиците, описани подробно в документацията за участие.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация и Количествената сметка предоставени от Възложителя и включени в документацията за обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка