Повишаване на енергийна ефективност


Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“.
Предметът на поръчката включва:
– изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;
– извършване на СМР по одобрен работен проект;
– упражняване на авторски надзор;
Проектното предложение предвижда ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 3 бр. многофамилни жилищни сгради на територията на град Карнобат.

Всичко за обществената поръчка