Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Правни консултации

Във връзка със зачестилите злополуки в строителния сектор, неведнъж завършващи с фатален край, екипът на 1към1 се свърза с екип от юристи, които да повдигнат завесата зад трудовите взаимоотношения между работници и работодатели. Благодарим за съдействието на Михаела Христова и Пламен Славов от Адвокатско дружество „Христова-Гатева-Славов”.

 

 1. Какви специфични клаузи включват договорите на строителни работници, работещи на места с опасни условия на труд?

 

Независимо от мястото и характера на полагания труд, важно е строителните работници да имат писмен договор с работодателя си, който изрично да регламентира както тяхната професия като строители, така и тяхната специалност (зидария, кофражи и бетон, външни облицовки и настилки или друго). Трудовият договор дава ясната основа на отношенията между страните и регламентира правата и задълженията им в допълнение на законовите и подзаконовите изисквания за безопасност при извършването на строителната дейност.

 

 1. В кои договорни отношения са задължителни застраховките на служителите и какви са те?

 

Застраховките на служителите за риска „Трудова злополука” са задължителни, когато служителите изпълняват дейност, при която съществува опасност за живота и здравето им. Застраховката е задължителна за тези лица, които извършват основна и спомагателна дейност в дружества, които принадлежат към икономическа дейност с трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната. Обичайно строителството попада в тази категория и застраховките на работниците са задължителни.

Работодателите имат задължение за определят с нарочна писмена заповед служителите, които подлежат за задължителната застраховка, като това определяне става след консултации със службата по медицина и с комитета/групата по условията на труд и в съответствие с оценката на риска.

Задължителното застраховане е за сметка на работодателите и е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд („ЗБУТ“) и в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”.

Застраховката „Трудова злополука” покрива следните рискове за застрахованото лице, които са резултат на трудова злополука :

 • смърт;
 • трайно намалена работоспособност; и
 • временна неработоспособност.

Застрахователната сума се базира на месечната брутна заплата на застрахования служител и не може да е по-малка от 7-кратния годишен размер на брутната заплата на служителя.

Застрахователното обезщетение се изплаща на застрахованото лице или на неговите наследници, при настъпване на застрахователно събитие и представяне на документи (писмено искане, копие на застрахователен договор, акт за смърт/болничен лист, разпореждане на НОИ за приемане на злополуката за трудова и др.).

Самият договор за застраховка е между работодателя и застрахователя и се сключва за всяка отделна календарна година, като срокът на договора може да е между 1 месец и 1 година, в зависимост от срока на трудовото правоотношение.

 

 1. Трябва ли да се спомене някъде в договора за задължително провеждане на обучение, преди започване на дейност на подобен терен и кой следи за неговото изпълняване?

 

Не е задължително в договора със служителя изрично да се записва провеждането на обучение преди започване на дейност, защото това задължение е нормативно уредено.

Работодателите имат задължение да осигурят на всеки работещ обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве в съответствие със спецификата на дейността и и на работното място, като се отчитат възможните опасности и резултатите оценка на риска на работното място. Работодателите писмено определят видовете обучения и инструктажи, програмата, лицата, които ще бъдат обучавани или инструктирани, както и обучаващите/инструкторите.

Работодателите имат задължение да не допускат работник или служител до работа, ако той не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучението и инструктажът за работа са подробно уредени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословно и безопасни условия на труд. От съществено значение е и Наредба № 2 от 22.03.2014 г. за минималните изисквания здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Важно е инструктажът за работа да се провежда в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., т.е. да има както начален инструктаж – при постъпване на работа и инструктаж на работното място, така и периодичен инструктаж за поддържане и допълване на знанията, инструктаж при промяна на оборудването и на технологията и т.н. ежедневен инструктаж, който е задължителен при дейности с висок риск, включително при извършване на СМР. В допълнение има и т.н. „извънреден инструктаж“ – след всяка трудова злополука или констатирани нарушения на правилата за безопасност.

Ежедневният инструктаж, който следва да се прилага при СМР, се извършва от прекия ръководител на работа или от друго лице, определено със заповед на работодателя.         Другo важно е да се знаят разпределението на отговорностите и задълженията във връзка с изисквания за безопасност:

Възложителят на СМР има задължение преди откриване на строителната площадка да извърши оценка за съответствие по ЗУТ, че с проекта са спазени изискванията за безопасност на всички етапи от строителството, че всички инсталации в зоната на строителната площадка са ясно означени в проекта, че проектът на строежа е надлежно съгласуван и одобрен и че всякакви промени в проекта ще се съгласуват по съответния ред.

Строителната компания има отговорност да извърши оценка на риска преди започване на работа на строителната площадка и през целия процес до завършването на строежа. Тази оценка обхваща всички етапи на договореното строителство, избор на оборудване, параметрите на работната среда и се извършва с всички предварително обявени подизпълнители. Ако има нови подизпълнители, то оценката се актуализира.

Строителната компания е тази, която осигурява извършването на СМР в определените техническа последователност и срокове, избора на предпазни средства и облекло, инструктажа, обучението и проверката на работещите за знанията им по здравословни и безопасни условия на труд и др. В допълнение, именно строителната компания има задължение да вземе необходимите предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция и организира вътрешната система за проверка, контрол и оценка на състоянието и безопасността на работещите. Подизпълнителят има задължение да съгласува с наелия го строител всички свои действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Инструкциите за безопасност и здраве съдържат правата и задълженията на ръководещите съответните трудови процеси, изискваната квалификация и правоспособност на работещите по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти, както и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, включително преди, по време или при прекъсване и завършване на работа, използването на строителните машини и оборудване и др.

На строителната площадка се допускат само работещи лица, които ползват осигурените предпазни средства и работни облекла, като техническият ръководител има задължение да отстрани всеки работещ, който е в нетрезвено състояние или не ползва осигурените предпазни средства.

Възложителят и/или строителната компания могат да отстранят от строителната площадка всички, които с действия или бездействия застрашават безопасността на себе си или на други работещи. Консултантът, техническият ръководител и съответният бригадир също имат право да отстранят на лица от строителната площадка за неспазване на здравословните и безопасни условия на труд. В допълнение, техническият ръководител, бригадирът и съответните оператори на строителни машини също имат ясно изразени отговорности за спазването и контрола по изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Наредба № 2 от 22.03.2014 г. има конкретно уточнени процедури, които имат насоченост към всеки вид строителство: работа на височина, изкопни и подземни дейности, работа на скелета, работа със строителни машини и др., като спазването на тези изисквания в значителна степен минимизира. рисковете за работещите за инцидент.

Както при повечето трудовоправни норми, контролът за изпълнението на Наредбата за инструктажа се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика. По отношение на спазването на строителните правила контролът е при Дирекцията национален строителен контрол.

 

 1. В случай на инцидент, кой носи отговорност?

 

Работодателят е този, който носи имуществена отговорност за вреди от трудова злополука, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност с 50 % или повече процента, както и при смърт, като работодателят носи тази имуществена отговорност независимо дали негов работник, служител или орган има вина за настъпването на вредите.

Важно е да се отбележи, че работодателят отговаря дори когато трудовата злополука е по повод на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, включително по време на почивка, прекарана в предприятието. Работодателят отговаря и за разликата между размера на вредите и полученото застрахователно обезщетение.

Отговорността на работодателя се изключва, респективно намалява само ако пострадалият умишлено е причинил увреждането или ако пострадалият е допринесъл за увреждането поради своя груба небрежност.

 

 1. Извършват ли се от някого (държавни агенции или…) проверки преди започване на работа на обект, който е класифициран като опасен?

 

Към момента няма установена практика за проверки на обект, преди започване на работата по обект, който може да се класифицира като опасен. Несъмнено, при преценка, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има право да извърши такава проверка – например относно провеждането на периодичен и на ежедневен инструктаж на обучение на строителите, която може да бъде извършена незабавно след получаването на съответното строително разрешение и в началния етап на СМР. Ето защо, можем да кажем, че интензитетът на извършването на проверки е въпрос на възможности на „Главна инспекция по труда“, съответно на държавна политика за контрол при спазването на изискванията за обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при извършването на СМР.

 

 1. Кой обект може да бъде класифициран като опасен и кой се определя като такъв?

 

В трудовото право няма легална дефиниция за опасен обект, но ако да ползваме дефиницията за „опасност“ от Закона за защита при бедствия за опасен обект се класифицира такъв обект, който създава риск за причиняване вредни последици както за хора, така и за материални ценности/имущество. В този смисъл, всеки строителен обект може да се класифицира като опасен, ако не са взети съответните мерки за обезопасяването му, както за работещите на него, така и за случайно преминаващи или за околните сгради или движимо имущество.

 

 1. В случай на инцидент, кой поема контакта със застрахователя − работодателят или служителят?

 

Несъмнено работодателят има интерес да се свърже със застрахователя и да подготви необходимите документи за получаване от служителя на застрахователното обезщетение, тъй като именно работодателят има необходимото копие на застрахователния договор, в който е регламентирана и конкретната сума на застрахователното покритие. Това е така, защото дължимото обезщетение от работодателя към работника се намалява с размера на получените суми по сключените договори за застраховане на служителите.

Интерес за по-бързо получаване на застрахователно обезщетение, обаче, в много по-голяма степен има самият служител, както и неговите наследници, които искат да получат дължимото обезщетение и застрахователна сума в максимално кратък срок.

Ето защо, препоръчително е служителите или техните наследници, в случай на смърт, да започнат контакта със застрахователя или съдействат за по-бързото получаване на застрахователното обезщетение, като предоставят преписи от съответните документи (акт за смърт и удостоверение за наследници, съответно копие на акта, с който е определена временната неработоспособност или трайно намалена работоспособност).

 

 1. Ако се извършва ремонт в апартамент, в който е наета строителна бригада, вместо фирма, кой носи отговорност при евентуален инцидент?

 

Наемането на строителна бригада при ремонт в апартамент, вместо строителна компания, води до риск за лицето, което е наело бригадата, защото при определени условия, е възможно именно това лице ще се счита за работодател на тази бригада съгласно Кодекса на труда и ще носи отговорност при евентуален инцидент. Ето защо, препоръчително е страните да уредят отношенията си чрез писмен договор, например договор за изработка, в който изрично да уточнят предмета и обема на ремонта, както и разпределението на отговорностите.

 

 1. Какви щети покриват осигуровките?

 

Държавното обществено осигуряване предоставя помощи, обезщетения и пенсии при временна неработоспособност, при временна намалена трудоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт. Така например осигуровките покриват щети посредством финансови компенсации – например болнични листове от НОИ, вместо възнаграждение от работодателите, в случай на ползване на отпуск поради заболяване. На второ място, посредством задължителните здравно осигурителни вноски се покриват щетите при здравен проблем за работниците.

 

„Адвокатска кантора Христова, Гатева, Славов“
Телефон /факс + 359 2 9 500 611
Мобилен+ 359 887 752 275
1000 София
бул. Христо Ботев 38, ет.1, офис 2
www.cgs.bg