Предпазлив оптимизъм сред българските работодатели


Българските работодатели отчитат скромни перспективи за наемане в периода април-юни според Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта. Намеренията им остават сравнително стабилни в сравнение с предишното тримесечие и същото време на миналата година. Изследването, което включва 620 работодатели от България, разкрива, че 11% от тях очакват да увеличат броя на служителите си.  1% предвижда да ги намали, а 87% не очакват промяна. Така нетната прогноза за заетостта[1] (NEO) има стойност +6%, след като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания.

„Въпреки че намеренията за наемане са умерени, Обзорното изследване е стабилно и положително. Работодателите във всички региони и почти всички индустриални сектори очакват леко увеличение на работната сила през следващите три месеца. Трябва да вземем предвид и високия процент работодатели, които нямат планове да променят нивата на заетост. Това отразява тяхната предпазливост,” каза Иван Шербанов, оперативен мениджър на ManpowerGroup България. „Все още е прекалено рано да се предвиди потенциалното влияние на Ковид-19 върху наемането на служители в глобален мащаб. Реалността днес е, че безработицата остава ниска на много пазари и организациите по света все още трудно намират хората с точните умения. Предвид силната конкуренция за таланти, най-добрите компании вече започнаха да предлагат холистични пакети от придобивки. Включително повече вътрешнофирмени обучения и предизвикателни кариерни възможности, докато дават свобода на служителите да изберат кога, къде и как да си свършат работата.”

През следващото тримесечие се очаква нивата на заетост да се увеличат в шест от седемте индустриални сектора. В допълнение на увереността на работодателите от сектор „Строителство”, темпото на наемане се очаква да се подобри и в сектор „Търговия на едро и дребно”. Секторите „Друго производство” и „Други услуги” отчитат умерени перспективи за наемане с прогнози от +6%. Работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” споделят най-слабите планове за наемане през второто тримесечие с прогноза е -1%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват в три от седемте индустриални сектора. Значителен спад от 12 процентни пункта е отчетен в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”. Прогнозите за сектор „Други услуги” и „Промишленост” отслабват със съответно 3 и 2 процентни пункта. В същото време прогнозите се подобряват с 3 % както в сектор „Строителство”, така и в сектор „Търговия на едро и дребно”.

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_19 Q1_20 Q2_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +5% +7% +6%
СТРОИТЕЛСТВО +11% +8% +11%
ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +12% +9% +9%
ПРОМИШЛЕНОСТ +13% +10% +8%
ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО (Минно дело; Земеделие, лов, горско стопанство и риболов; Електричество, газ и вода) +2% +6% +6%
ДРУГИ УСЛУГИ (Публичен и социален сектор; Транспорт, складове и комуникации) +3% +9% +6%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ -6% +11% -1%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +5% +5% +8%

Също така през второто тримесечие на 2020 г. се очаква увеличение на работната сила във всички пет региона. Най-силни перспективи за наемане са отчетени във Варна. Работодателите в Пловдив предвиждат скромно увеличение на броя на служителите с прогноза от +10%. Прогнозата на Бургас е +8%. Русе и София отчитат предпазливи намерения за наемане с прогнози от съответно +3% и +1%. В сравнение с предишното тримесечие, работодателите в София отчитат умерен спад от 6 процентни пункта. Най-слабото темпо на наемане от началото на изследването преди девет години, но прогнозите за останалите четири региона остават сравнително стабилни или без промяна.

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_19 Q1_20 Q2_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +5% +7% +6%
БУРГАС +4% +9% +8%
ПЛОВДИВ +2% +10% +10%
РУСЕ +3% +3% +3%
СОФИЯ +5% +7% +1%
ВАРНА +9% +12% +11%

От четирите вида организации, включени в изследването, работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-оптимистичните перспективи за наемане през следващото тримесечие с нетна прогноза за заетостта от +19%. Работодателите от средно големите (50-249 служители) и малките предприятия (10-49 служители) очакват леко увеличение на заетостта с прогнози от съответно +7% и +5%. Работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат застинал пазар на труда с прогноза от -1%. В сравнение с предишното тримесечие плановете за наемане отслабват в големите и микропредприятията, като намаляват със съответно 4 и 3 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат сравнително стабилни перспективи за наемане. Прогнозата на средно големите предприятия остава без промяна.