Търгове

„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Мездра, ул."Хр.Ботев" №27, За: инж.Николинка Кътовска, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523 Място/места за контакт: гр.Мездра, ел."Хр.Ботев" №27 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www mezdra.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна

Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: Анка Дончева, Калина Йорданова, България 1606, София, Тел.: 02 9173272, E-mail: k.yordanova@api.government.bg, Факс: 02 9522563 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://api.government.bg/. Адрес на профила на купувача:

„Ремонт и реконструкция на сгради и райони в ОРУ – подобекти „Прожекторно осветление“ и „Ремонт и реконструкция на работилница с гараж”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Елмира Попова, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76151, E-mail: epopova@npp.bg, Факс: 0973 72441 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org. Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders. Адреси и лица


Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Снежана Кусорова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326120, E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. Адреси и места за

Рехабилитация на пътища – проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 – Въбел и общински път № 499PVN2120 – Евлогиево

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Никопол, улица "Александър Стамболийски" № 5, За: Ахмед Ахмедов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanil@abv.bg, Факс: 06541 2764 Място/места за контакт: Община Никопол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com. Адрес на профила на купувача: www.nikopol-bg.com. Адреси и лица за контакт,

„Основно обновяване на канализационна система на ПГХ „Чирен““ Идентификационен номер на поръчката: 120-064

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Маргарита Градева и Валентина Калчева, България 1336, София, Тел.: 02 9396394; 02 9396482, E-mail: Margarita.Gradeva@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес


„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ – Балчик”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Балчик, пл. „21 Септември” № 6, За: Генчо Генчев, България 9600, гр. Балчик, Тел.: 0579 71062, Факс: 0579 74117 Място/места за контакт: Директор д."ПИТО" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg. Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg. Адреси и лица за контакт, от

Избор на изпълнител на интегриран проект на водния цикъл на град Исперих по две обособени позици

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Невин Скендер, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg, Факс: 08431 2184 Място/места за контакт: Община Исперих Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg. Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg. Адреси и места за контакти,

„Извършване на строително – монтажни и строително- ремонтни работи в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9301350, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451 Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg. Адреси и