Търгове

Строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр.Казанлък и населените места в Община Казанлък през 2012 година, втора част

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, бул."Розова долина" № 6, За: Иванка Русенова, РБ 6100, гр.Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irusenovav@abv.bg, Факс: 0431 98266 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: http:// www.kazanlak.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да

„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Калина Тошева – Ганева; София Кацарова, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: отдел "ООПК" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси

Текущ ремонт на МТБ на ОПУ-Добрич за 2012г., включващ четири обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОПУ-Добрич, ул."Отец Паисий" №15, За: Горепосоченото лице, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058 655161, E-mail: opu_dob@abv.bg, Факс: 058 601254 Място/места за контакт: инж.Михаил Петров Петров Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.opu-dobrich.bg. Адрес на профила на купувача: www.opu-dobrich.bg. Адреси и лица за контакт, от които


Външна техническа помощ за осигуряване на подкрепа и съдействие при организация и управление на инвестиционен проект в Столицата

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Столична община, ул. "Московска" №33, За: инж. Олга Томова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: otomova@sofia.bg, Факс: 02 9377558 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да

Сключване на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на строителни материали и инструменти за строителство нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Кирил Димчев – юрисконсулт, Дирекция "Обществени поръчки", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: k_dimchev@plovdiv.bg, Факс: 032 656726 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на

„Изпълнение на СМР на обекти „туристическа инфраструктура” Монтана

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Монтана, ул. "Извора" № 1, За: Деян Димитров, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 394262, E-mail: montana@montana.bg, Факс: 096 300401 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.montana.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се


„Рехабилитация на пътища – проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 (II-34, Дебово – Никопол) – Въбел (II-52), км 0+000 – км 4+840 и общински път № 499PVN2120 (II-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, к

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Никопол, улица "Александър Стамболийски" № 5, За: Ахмед Ахмедов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanil@abv.bg, Факс: 06541 2764 Място/места за контакт: Община Никопол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com. Адрес на профила на купувача: www.nikopol-bg.com. Адреси и лица за контакт,

„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на сгради и горски автомобилни пътища, в съответсвие с нуждите на Югозападно държавно предприятие“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Югозападно държавно предприятие" ДП, ул. "Зора" №18, За: Мария Мудева, България 2700, Благоевград, Тел.: 0882 383814, E-mail: swdp@abv.bg, Факс: 073 884207 Място/места за контакт: "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград, ул. "Зора №18 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg. Адрес на профила

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) за обект: Реставрация, ремонт и реконструкция на сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг” N 28, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ДЗЗД "Бизнес инкубатор – Бургас" (Гражданско дружество между Община Бургас и Областна администрация Бургас), пл. "Царица Йоанна" № 2, За: Жана Колева; Руска Бояджиева; Петя Бакалова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907259; 056 907272, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259 Място/места за контакт: ДЗЗД "Бизнес