Търгове

„Избор на изпълнител за инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Ремонт на водопровод “Шерифова ливада” и водоем на гр. Сърница, общ. Велинград”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Велинград, бул."Хан Аспарух" №35, За: Салих Барактар, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 52115, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341 Място/места за контакт: Община Велинград Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси

„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Северноцентрално държавно предприятие“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Северноцентрално държавно предприятие ДП, ул. "Бодра смяна" №3, За: инж. Иван Недков, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800077, E-mail: office@scdp.bg, Факс: 066 800094 Място/места за контакт: гр.Габрово, ул."Бодра смяна" №3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.scdp.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.scdp.bg.

Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтов тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, РБългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132 Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 315, ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.


Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи като комплекс от мерки за осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Севлиево, пл. „Свобода“ №1, За: инж. Виолета Парашкевова – ръководител на проекта, Р. България 5400, Севлиево, Тел.: 0887 323652, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773 Място/места за контакт: Община Севлиево Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sevlievo.bg. Адрес на профила на купувача: www.sevlievo.bg. Адреси

„Извършване на строителни и монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Иво Янчев, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 9301451 Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg. Адреси и места за контакти, от които

„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Северозападно държавно предприятие“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца, ул. "Христо Ботев" №2, За: Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 088 9434031, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032 Място/места за контакт: гр. Враца, ул."Христо Ботев" №2, ет.3, офис 308 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия


Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус – мистика и реалност“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Разград, бул. "Бели лом" № 37 а, За: инж. Любомир Трифонов Цонев – ръководител на проекта, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 618134, E-mail: tsonev@razgrad.bg, Факс: 084 660090 Място/места за контакт: зам.кмет на Община Разград Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, E-mail: v.karastoyanov@mod.bg, Факс: 02 9880611 Място/места за контакт: дирекция "Инфраструктура на отбраната" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.mod.bg/bg/EXT/10/index.html. Адреси и

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО – ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Неджля Юмерова, Ренета Кънчева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818384, E-mail: nedzhi@gabrovo.bg, Факс: 066 809371 Място/места за контакт: Община Габрово Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg. Адреси и места за контакти, от които може да