Търгове

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, Община Варна” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.bg/. Адреси и места за контакти,

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ „СТРОИТЕЛСТВО” И ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ” С 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Русе, пл. "Свобода" №6, За: Катя Павлова-Ръководител на проект, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881767, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413 Място/места за контакт: Община Русе Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu. Адрес на профила на купувача: www.ruse-bg.eu. Адреси и лица за контакт, от

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: ПЪТНА ВАРИАНТА И МОСТ НАД РЕКА СТРЯМА НА ПЪТ ІІ–56 „БРЕЗОВО – ПЛОВДИВ“ ПРИ КМ 84+540″

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Eлена Асенова / инж. Елена Йорданова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: e.asenova@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg. Адрес на профила


Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: “Строителнo-монтажни работи за изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, пл. "Свобода", За: Теодора Димитрова, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68700; 0601 68751, E-mail: dimitrova.t@targovishte.bg, Факс: 0601 62212 Място/места за контакт: Отдел Е и ОП Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.targovishte.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.targovishte.bg. Адреси и места за

Строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр. Казанлък и населените места в Община Казанлък през 2012 година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, бул. "Розова долина" №6, За: Иванка Русенова; Красимира Дидова, РБългария 6100, гр. Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irusenovav@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Общинска администрация Казанлък Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg. Адреси и лица за

Осъществяване на строителен надзор на обект Център за социално включване „Развитие” -в град Велинград

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Велинград, бул."Хан Аспарух" №35, За: инж.Крум Урумов, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 53140, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341 Място/места за контакт: Дирекция АПИО Адрес на профила на купувача: www.velingrad.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения


Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Летище София" ЕАД, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" № 1, За: Емилия Милушева; Иван Станчев, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372574; 02 9372678, E-mail: e.milusheva@sofia-airport.bg, Факс: 02 9372010 Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"; дирекция „Поддръжка” Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia-airport.bg. Адреси и лица

«Строителство на Депо за неопасни отпадъци – регион Перник»

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" № 1А, За: инж. Евгения Андреевска; Малин Стоилов; юк. Йоана Донкова, Р България 2300, Перник, Тел.: 076 684278; 076 684287; 076 684324, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 603980 Място/места за контакт: Община Перник Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg. Адреси и

„Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), с 14 обособени позиции”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3,ет.1, За: инж. Панайот Панайотов- началник отдел "МАИД", България 1000, София, Тел.: 02 8101722, E-mail: ppanaiotov@gli.government.bg, Факс: 02 9874717 Място/места за контакт: Дирекция "Безопасност на труда и анализ на контролната дейност" Общ адрес