Търгове

СМР по училище

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни и монтажни работи, и авторски надзор на помещения (лаборатории ), в ФХФ и ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и се възлага с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, по проект BG05M2OP001-1.001-0008.

Реконструкция на ВиК мрежи

Предметът на поръчката е свързан с подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“ и на обект „Етап II – Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на обекти на Агенция „Митници”

Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: а) Изпълнение на строителството, доставка и влагане на строителни материали и продукти, извършване на изпитвания и лабораторни изследвания, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;


Основен ремонт на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана

Предмет на нaстоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да

Ремонт на помещения в сгради на Биологически факултет

Изпълнение на дейности по ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на „Св. Климент Охридски с две обособени позиции. ОП № 1: Изработване на инвестиционен проект и авт. надзор по време на строителството за всички планирани за ремонт помещения: лаб. за in vitro размножаване на ЛАР; оранжерия за адаптиране на растения;

Строителство на пречиствателна станция

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен. Всичко за обществената поръчка


Реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV „КАЛИМАН“

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности: 1. Проектиране–изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЕЛ „Калиман“,съдържащ всички проектни части,необходими за издаване на разрешение за строеж; 2. Съгласуване на работния проект със съответните инстанции и процедиране издаването на разрешение за строеж; 3. Доставка на необходимите материали, съоръжения и оборудване-отговарящи на изискванията на възложителя;

Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница

Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“; Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Всичко за обществената поръчка

Строителство на управление на отпадъците „Братово – Запад“

Основни дейности в предмета на обществената поръчка: Проектиране и изграждане на фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – Запад“, което включва: 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за Клетка №2 за отпадъци; Ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2; довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2; отводнителна инфраструктура и система