Търгове

Инженеринг на компостираща инсталация

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Всичко за обществената поръчка

Проектиране и строителство на обект обход на гр. Габрово

Съгласно наличните проектни разработки:-общата дължина на участъка е 10,553 км (ново строителство: 7,633 км и реконструкция: 2,920 км);-общата дължина на тунелите (5 бр.) е 4,011 км (Тунел L=171м от км 22+720 до км 22+891; Тунел “ШИПКА” L=3220м от км 24+400 до км 27+620; Тунел L=240м от км 27+800 до км 28+040; Тунел L=90м от км

Инженеринг–проектиране и СМР на НС

Предметът на обществената поръчка е: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”. Строежът е първа категория съгласно чл. 137,


АПИ стартира обществена поръчка за строителство на тунел под Шипка

АПИ стартира обществена поръчка за строителство на тунел под Шипка

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на тунела под Шипка. Стойността на обществената поръчка е 267 225 010 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 5 декември 2019 г. Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново

Обществена поръчка за идеен проект и ПУП на АМ „Черно море“

Обществена поръчка за идеен проект и ПУП на АМ „Черно море“

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за разработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на АМ „Черно море“. Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС. Целта на поръчката е да се разработят най-малко три варианта за трасе на АМ „Черно море“.

Строителство на ГКПП „Златарево“

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството; Дейност III – Упражняване на авторски надзор. Всичко за обществената поръчка


Строителство на ВиК мрежи

Предметът на поръчката включва подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на театър

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши ремонт, реконструкция и модернизация на сграда – „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Всичко за обществената поръчка

Строителство на компостираща инсталация

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: 1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната Технология, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 2. Извършване на СМР. СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък. 3. Осъществяване