Търгове

Ремонт на Военномедицинска академия

С провеждането на процедурата се предвижда сключване на РС с 5 потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти, стопанисвани от ВМА и подчинените й структури. СМР/СРР, възлагани с конкретните договори след провеждане на мини процедура, ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности (работи): строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ

Инженеринг на системи за видеонаблюдение

Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение ще включват една или няколко от следните основни дейности: пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности на „Сграда с административен адрес: гр. София,


СМР по Център за грижа за лица с деменция

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Изпълнение на СМР за обект: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-724 с идентификатор 10135.4504.724, кв. 12а по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр.Варна съгласно Техническа спецификация и инвестиционен проект Всичко за обществената поръчка

СМР по Софийски университет

В обхвата на инженеринга са включени следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; 2. Изпълнение на строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството; 4. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост); 5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване

СМР на улици

Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Разширение на локално платно на път II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, включително обособяване на кръгово „Изток“ О.Т. 111д – 111е – 111 – 111в – 111г – 111д, разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т.


Строителство на инсталация за третиране на отпадъци

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ . Обхвата на обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително

СМР по детска градина и ясла

Предметът на поръчката е Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда и

Строителство на система за телеуправление

„„Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участка Варна – Синдел и доставка на автовишка, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители