Реконструкция на сграда на БАН


В предмета на поръчката е включено проектиране и строителство на Център за върхови постижения (лабораторен комплекс). Обектът е Първа група, Четвърта категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Всичко за обществената поръчка