Реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV „КАЛИМАН“


Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности:
1. Проектиране–изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЕЛ „Калиман“,съдържащ всички проектни части,необходими за издаване на разрешение за строеж;
2. Съгласуване на работния проект със съответните инстанции и процедиране издаването на разрешение за строеж;
3. Доставка на необходимите материали, съоръжения и оборудване-отговарящи на изискванията на възложителя;
4. Изпълнение на съответните демонтажни и строително монтажни работи, във връзка с реконструкцията на ВЕЛ „Калиман“ и въвеждането й в експлоатация;
5. Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството;
6. Изготвяне на екзекутивна документация;
7. Окомплектоване и представяне в ДНСК на всички документи, съгласно Наредба 2 от 31 юли 2003 г., необходими за работата на на държавната приемателна комисия (ДПК), както и подаването на искане за назначаването ?.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms