Ремонт на общински улици


Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. по обособени позиции“.
В обхвата на поръчката са включени следните обекти, обособени в отделни позиции:
• Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“;
• Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“
Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Всичко за обществената поръчка