Ремонт на Център за върхови постижения


Предметът на обществената поръчка е изпълнение на един обект, което включва проектиране, извършване на строително – монтажни работи по одобрен проект и упражняване на авторски надзор в хода на строителството с цел изграждането на Център за върхови постижения – Русе. Съществуващата сграда с идентификатор 63427.1.232.64, находяща се в ПИ с идентификатор 63427.1.232, кв. „Възраждане“, гр. Русе, ул. „Студентска“ № 8, представлява едноетажна монолитна сграда със ЗП 179 кв.м., която ще се реконструира, разшири и модернизира. Предметът на обществената поръчка включва проектиране, подробно посочено като задание в техническата спецификация, и изграждане на сградата съобразно одобрения проект. В предмета на договора се включва и осъществяването на авторски надзор.

Всичко за обществената поръчка