Ремонт на улична мрежа


Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови настилки от уличната мрежа на територията на гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на уличните настилки обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване/разваляне на асфалтови пластове и подмяната им с нови, изкърпване на единични дупки, направа на основа от трошен камък (локални ремонти) за подобряване носимоспособността на отслабени участъци. Целта е подобряване на отделните компоненти на физическата среда, възстановяване на транспортно – експлоатационните качества на улиците в съответствие с действащите нормативни изисквания и създаване на условия за безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и пешеходци. Приблизителната площ на асфалтовите настилки по уличните платна, подлежащи на ремонт и възстановяване, установени към момента на изготвяне на заданието, е 4 500 m?.

Всичко за обществената поръчка