Ремонт на улична мрежа в Лом


Предметът на поръчката е основен ремонт, възстановяване и подобряване на част от съществуващата пътна и тротоарна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на улиците и тротоарите на територията на Община Лом
В зависимост от необходимостта, изпълнението включва: възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, възстановяване на пътна основа, фрезоване на асфалтовите пластове и подмяната им с нови, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата. Предвижда се и възстановяване на старите бордюри и настилките на тротоарите с цел обезопасяване на пешеходното движение. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по уличното платно, тротоарите и бордюрите, и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.

Всичко за обществената поръчка