Ремонт на Военномедицинска академия


С провеждането на процедурата се предвижда сключване на РС с 5 потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти, стопанисвани от ВМА и подчинените й структури. СМР/СРР, възлагани с конкретните договори след провеждане на мини процедура, ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности (работи): строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ и/или авариен ремонт на сгради и съоръжения, вкл. прилежащите им площи, които от своя страна включват: зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи – хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми – фасадни и интериорни; инсталационни работи – ВиК, ЕЛ и ОВК; вертикална планировка, енергоефективно саниране; изграждане на достъпна архитектурна среда и др.

Всичко за обществената поръчка